Jak získat rybářský lístek?

Rybářský lístek je doklad, který opravňuje k rybolovu na státních rybářských revírech v České republice. Pokud se chcete věnovat tomuto koníčku, budete potřebovat nejen rybářský lístek, ale také povolenku k lovu ryb a členství v některé z místních organizací rybářského svazu. V tomto článku se dozvíte, jak získat rybářský lístek, kolik stojí, jak dlouho platí a jaké jsou další podmínky pro rybaření.

Jak získat rybářský lístek?

Rybářský lístek může získat každý občan České republiky nebo cizinec, který nemá na našem území trvalé bydliště.

Žadatel musí být starší 15 let a musí prokázat získanou kvalifikaci pro rybolov.

Kvalifikaci lze získat dvěma způsoby:

 • Složením zkoušek rybářských znalostí, které pořádají místní organizace rybářského svazu.
 • Předložením staršího rybářského lístku, který byl vydán před 1. lednem 1993.

Pokud žadatel nemá ani jednu z těchto možností, může požádat o vydání krátkodobého rybářského lístku, který platí 30 dní a nevyžaduje kvalifikaci.

Tento lístek je určen pro začátečníky nebo cizince, kteří chtějí rybařit jen občas.

Žádost o rybářský lístek se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na pověřeném obecním úřadě příslušném podle místa trvalého bydliště. Pokud chce rybářský lístek získat cizinec, musí se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na pověřený obecní úřad, v jehož obvodě se aktuálně zdržuje.

Žadatel musí vyplnit předepsaný formulář označovaný jako „Žádost o vydání rybářského lístku“, který je dostupný na všech věcně a místně příslušných úřadech.

Formulář musí obsahovat tyto údaje:

 • Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, trvalé bydliště a kontaktní údaje žadatele
 • Typ a platnost požadovaného rybářského lístku
 • Doklad o získané kvalifikaci pro rybolov (potvrzení o složení zkoušek nebo starší rybářský lístek)
 • Fotografii žadatele o rozměru 3,5 x 4,5 cm
 • Potvrzení o zaplacení správního poplatku

Správní poplatek za vydání rybářského lístku činí:

 • 100 Kč za 1 rok
 • 200 Kč za 3 roky
 • 500 Kč za 10 let
 • 1000 Kč za dobu neurčitou (doživotní rybářský lístek)
 • 50 Kč za 30 dní (krátkodobý rybářský lístek)

Děti do 15 let platí polovinu. Poplatek se platí na účet příslušného úřadu nebo v hotovosti na pokladně.

Obecní úřad je povinen vyřídit žádost o rybářský lístek do 30 dnů od podání. Pokud je žádost úplná a splňuje všechny podmínky, úřad vydá žadateli rybářský lístek, který je opatřen razítkem, podpisem a fotografií žadatele. Rybářský lístek je nepřenosný a musí být při rybaření vždy předložen na požádání orgánů rybářské stráže nebo státní správy.

Rybaření

Rybářský lístek sám o sobě nezakládá právo k rybaření na rybářských revírech. K tomu je třeba mít ještě povolenku k lovu ryb, která je vydávána pro konkrétní revír a období. Povolenky k lovu ryb vydávají místní organizace rybářského svazu, které obhospodařují dané revíry.

Povolenky se dělí na:

 • Roční povolenky, které platí pro celý kalendářní rok a umožňují rybařit na všech revírech dané místní organizace.
 • Měsíční povolenky, které platí pro jeden kalendářní měsíc a umožňují rybařit na všech revírech dané místní organizace.
 • Denní povolenky, které platí pro jeden kalendářní den a umožňují rybařit na jednom vybraném revíru dané místní organizace.

Cena povolenky k lovu ryb se liší podle typu povolenky, druhu revíru a členství v rybářském svazu.

Členové rybářského svazu mají nárok na výrazně nižší ceny než nečlenové.

Přibližné ceny povolenek k lovu ryb pro členy rybářského svazu jsou:

 • 600 Kč za roční povolenku
 • 200 Kč za měsíční povolenku
 • 50 Kč za denní povolenku

Povolenky k lovu ryb se kupují v prodejnách povolenek, které jsou zřízeny u místních organizací rybářského svazu nebo u jejich pobočných spolků. Povolenky se také dají koupit online na webových stránkách rybářského svazu.

Při koupi povolenky je nutné předložit platný rybářský lístek a doklad o zaplacení členského příspěvku. Povolenka k lovu ryb je nepřenosná a musí být při rybaření vždy předložena na požádání orgánů rybářské stráže nebo státní správy.

Muž chytil rybu na řece

Rybaření na rybářských revírech je vázáno na dodržování rybářského řádu, který stanovuje pravidla pro zachování a ochranu rybího fondu, vodního prostředí a přírody.

Rybářský řád obsahuje například tyto ustanovení:

 • Rybařit lze jen v době hájení, která je stanovena pro každý druh ryby a revír zvlášť.
 • Rybařit lze jen s povolenými náčiními, která jsou označena číslem rybářského lístku a povolenky.
 • Rybařit lze jen s povolenými nástrahami, které nesmí být živé, umělé, nebo chemické.
 • Rybařit lze jen na povolených místech, která nejsou označena zákazem rybolovu nebo vstupu.
 • Rybařit lze jen v povoleném počtu, který je stanoven pro každý druh ryby a revír zvlášť.
 • Ulovené ryby musí být ihned usmrceny, vykuchány a označeny známkou povolenky.
 • Ulovené ryby musí být zapsány do rybářského deníku, který je součástí povolenky.
 • Ulovené ryby musí být ponechány vlastníkovi nebo nájemci revíru, pokud není dovoleno jinak.
 • Ulovené ryby nesmí být prodávány, darovány, nebo jinak převáděny na třetí osoby.
 • Rybář musí dbát na čistotu a pořádek na revíru a nesmí způsobovat škody na vodním prostředí, březích, rostlinách, nebo zvířatech.

Porušení rybářského řádu je trestáno pokutou, odebráním rybářského lístku, povolenky, nebo náčiní, nebo dokonce trestním stíháním.

Rybář musí respektovat nejen rybářský řád, ale také zákony a nařízení státní správy, které se týkají ochrany vod, ryb, přírody, a veřejného pořádku.

Nejčastější otázky

 1. Jak získat rybářský lístek bez zkoušek? Obvykle je nutné složit zkoušku pro získání oficiálního rybářského lístku. Nicméně, v některých zemích nebo regionech mohou existovat speciální výjimky nebo programy, které umožňují získat rybářský lístek bez zkoušek. Například v České republice existují zjednodušené postupy pro děti, seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Je však důležité si ověřit aktuální legislativu a podmínky v konkrétní zemi nebo regionu.
 2. Jak získat první rybářský lístek? Pro získání prvního rybářského lístku je obvykle nutné absolvovat rybářskou zkoušku. Proces zahrnuje studium rybářské teorie, znalost místních rybářských předpisů a pravidel ochrany přírody. Po úspěšném složení zkoušky je možné podat žádost o vydání rybářského lístku u příslušného úřadu nebo rybářského svazu. Někdy je také potřeba zaplatit poplatek.
 3. Jak dlouho se dělá rybářský lístek? Délka procesu získání rybářského lístku se liší v závislosti na konkrétních podmínkách a požadavcích dané země nebo regionu. Zahrnuje čas potřebný na přípravu a absolvování rybářské zkoušky, stejně jako administrativní proces vydání samotného lístku. V průměru se může jednat o několik týdnů až měsíců. Doporučuje se zjistit podrobné informace u místních rybářských organizací nebo úřadů.

Zdroje článku:

Aktuality [online]. [cit. 25. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php

Rybáři-Choceň.cz – oficiální webové stránky MO ČRS Choceň [online]. [cit. 25. 01. 2024]. Dostupné z: https://rybarichocen.cz/