Stupňování přídavných jmen v angličtině: jak na to?

Stupňování přídavných jmen je způsob, jak vyjádřit rozdíly mezi vlastnostmi nebo vztahy mezi osobami, věcmi nebo jevy. V angličtině existují tři stupně přídavných jmen: základní tvar, komparativ a superlativ. Pojďme se společně podívat na to, jak stupňovat přídavná jména v angličtině.

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Základní tvar je nejzákladnější forma přídavného jména, která popisuje vlastnost bez porovnání.

Například:

  • This is a nice house (Tohle je hezký dům.)
  • She is a beautiful girl (Ona je krásná dívka.)
  • He is a clever boy (On je chytrý kluk.)


Komparativ je druhý stupeň přídavného jména, který slouží k porovnávání dvou osob, věcí nebo jevů podle určité vlastnosti. Komparativ se tvoří různými způsoby podle délky a typu přídavného jména.

Například:

  • This house is nicer than that one. (Tenhle dům je hezčí než ten tam.)
  • She is more beautiful than her sister. (Ona je krásnější než její sestra.)
  • He is less clever than his brother. (On je méně chytrý než jeho bratr.)

Superlativ je třetí stupeň přídavného jména, který slouží k vyjádření nejvyššího stupně vlastnosti mezi více osobami, věcmi nebo jevy. Superlativ se také tvoří různými způsoby podle délky a typu přídavného jména.

Například:

  • This is the nicest house in the street. (Tohle je nejhezčí dům v ulici.)
  • She is the most beautiful girl in the class. (Ona je nejkrásnější dívka ve třídě.)
  • He is the least clever boy in the school. (On je nejméně chytrý kluk ve škole.)


V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady přídavných jmen a jejich stupňování podle různých pravidel.

Základní tvarKomparativSuperlativ
big (velký)bigger (větší)the biggest (největší)
small (malý)smaller (menší)the smallest (nejmenší)
good (dobrý)better (lepší)the best (nejlepší)
bad (špatný)worse (horší)the worst (nejhorší)
happy (šťastný)happier (šťastnější)the happiest (nejšťastnější)
pretty (hezký)prettier (hezčí)the prettiest (nejhezčí)
expensive (drahý)more expensive (dražší)the most expensive (nejdražší)
interesting (zajímavý)more interesting (zajímavější)the most interesting (nejzajímavější)
far (daleký)farther/further (dalejší)the farthest/furthest (nejdalejší)
old (starý)older/elder (starší)the oldest/eldest (nejstarší)

Zdroje článku:

Adjective [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.twinkl.co.za/teaching-wiki/adjective

Grammarly Home [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.grammarly.com/blog/adjective/

What Is an Adjective? | Definition, Types & Examples [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.scribbr.com/parts-of-speech/adjectives/