100 nejpoužívanější anglických sloves

Anglické slovesa tvoří základ každodenní komunikace a jsou nezbytná pro pochopení a vytváření smysluplných vět. V tomto článku se podíváme na 100 nejpoužívanějších anglických sloves, která jsou klíčem k plynulé konverzaci a efektivní komunikaci v angličtině.

100 nejpoužívanějších anglických sloves

Znalost nejčastěji používaných sloves umožňuje lepší porozumění jazyku a usnadňuje komunikaci. Slovesa jsou akčními slovy ve větách a vyjadřují činnosti, stavy nebo vztahy.

Základní slovesa jako „to be“ (být), „to have“ (mít), nebo „to do“ (dělat) jsou nezbytná pro vytváření základních gramatických struktur. 1. Be – být
 2. Have – mít
 3. Do – dělat
 4. Say – říci
 5. Get – dostat, získat
 6. Make – dělat, vytvořit
 7. Go – jít, jet
 8. Know – vědět, znát
 9. Take – vzít, trvat
 10. See – vidět

…a další. Tento seznam zahrnuje slovesa vyjadřující běžné činnosti, jako je jíst, spát, hovořit nebo pracovat, ale také méně konkrétní koncepty, jako je myslet, cítit nebo stát se.

Jak efektivně učit anglická slovesa

 • Praxe ve větách: Používejte slovesa ve větách pro lepší pochopení jejich použití.
 • Učení v kontextu: Místo memorování se snažte slovesa používat v reálných konverzacích.
 • Použití zábavných zdrojů: Filmy, hudba a knihy mohou pomoci s učením slovíček přirozenějším způsobem.
 • Opakování a revize: Pravidelné opakování zvyšuje paměťovou retenci.

Bez kterých anglických sloves se neobejdete?

 1. Be (být) – Existovat nebo se nacházet v určitém stavu nebo podobě.
 2. Have (mít) – Vlastnit nebo držet něco.
 3. Do (dělat) – Provádět nebo vykonávat činnost.
 4. Say (říci) – Vyjadřovat myšlenky slovně.
 5. Get (dostat, získat) – Přijmout nebo obdržet něco.
 6. Make (dělat, vytvořit) – Vytvářet nebo připravit něco.
 7. Go (jít, jet) – Přemístit se z místa na místo.
 8. Know (vědět, znát) – Být si vědom informací nebo faktu.
 9. Take (vzít, trvat) – Chytit nebo uchopit.
 10. See (vidět) – Vnímat očima.
 11. Come (přijít) – Přiblížit se nebo dostat se na místo.
 12. Think (myslet) – Používat mysl k formování myšlenek nebo názorů.
 13. Look (dívat se) – Zaměřit oči na něco.
 14. Want (chtít) – Mít touhu nebo přání po něčem.
 15. Give (dát) – Předat něco někomu.
 16. Use (používat) – Aplikovat nebo využívat něco pro určitý účel.
 17. Find (najít) – Objevit nebo narazit na něco.
 18. Tell (říci, vyprávět) – Sdělit informace nebo příběh.
 19. Ask (ptát se) – Požádat o informace nebo vyjádřit otázku.
 20. Work (pracovat) – Vykonávat práci nebo úsilí.

Každé z těchto sloves může mít různé tvary a významy v závislosti na kontextu. Například, „be“ může být použito v různých formách, jako „am“, „is“, „are“ pro vyjádření současného stavu, nebo „was“, „were“ pro minulý čas. Důležité je naučit se tato slovesa v kontextu a pravidelně je procvičovat.


Jazyky online zdarma

 1. Leave (opustit) – Odejít z místa.
 2. Call (volat) – Telefonovat nebo vyvolat něčí pozornost.
 3. Try (zkusit) – Pokusit se provést činnost.
 4. Need (potřebovat) – Vyžadovat něco nezbytného.
 5. Feel (cítit) – Mít určitý pocit nebo emoci.
 6. Become (stát se) – Začít být v určitém stavu nebo podobě.
 7. Put (položit) – Umístit něco na určité místo.
 8. Mean (znamenat) – Vyjadřovat nebo reprezentovat.
 9. Keep (držet) – Ponechat v určitém stavu nebo pozici.
 10. Let (dovolit) – Umožnit něco.
 11. Begin (začít) – Zahájit nebo nastoupit do činnosti.
 12. Seem (zdát se) – Vypadat nebo působit určitým způsobem.
 13. Help (pomoci) – Poskytnout podporu nebo asistenci.
 14. Talk (mluvit) – Komunikovat ústně.
 15. Turn (otočit) – Změnit směr nebo pozici.
 16. Start (začít) – Zahájit nebo dát do pohybu.
 17. Show (ukázat) – Zobrazit nebo předvést.
 18. Hear (slyšet) – Vnímat zvuky ušima.
 19. Play (hrát) – Zabývat se hrou nebo sportem.
 20. Run (běžet) – Pohybovat se rychle na nohou.

Tato slovesa jsou nezbytná pro každodenní komunikaci a jejich znalost vám pomůže lépe porozumět a používat anglický jazyk. Je důležité procvičovat je v různých kontextech a větách, abyste si osvojili jejich správné použití.

 1. Move (pohybovat se) – Změnit polohu nebo místo.
 2. Like (mít rád) – Mít pozitivní pocit nebo preference k něčemu nebo někomu.
 3. Live (žít) – Existovat, být naživu.
 4. Believe (věřit) – Mít za pravdu nebo přijímat jako pravdivé.
 5. Bring (přinést) – Přemístit něco k někomu nebo na nějaké místo.
 6. Happen (stát se) – Dojít k události nebo situaci.
 7. Write (psát) – Formulovat text písmem nebo klávesnicí.
 8. Sit (sedět) – Zaujmout sedící polohu.
 9. Stand (stát) – Být ve vzpřímené pozici na nohou.
 10. Lose (ztratit) – Přijít o něco nebo někoho.
 11. Pay (platit) – Dát peníze za něco.
 12. Meet (setkat se) – Přijít do kontaktu s někým.
 13. Include (zahrnovat) – Mít něco jako součást.
 14. Continue (pokračovat) – Udržet v průběhu nebo nezastavit.
 15. Set (nastavit) – Umístit nebo určit do určité polohy nebo stavu.
 16. Learn (učit se) – Získávat znalosti nebo dovednosti.
 17. Change (změnit) – Učinit něco jiným než bylo předtím.
 18. Lead (vést) – Směrovat nebo být v čele.
 19. Understand (rozumět) – Chápat nebo pochopit význam.
 20. Watch (sledovat) – Pozorovat nebo dívat se na něco pozorně.

Tyto slovesa jsou základem pro vytváření vět a jsou klíčová pro rozvoj konverzačních schopností v angličtině. Doporučuji se s nimi seznámit nejen prostřednictvím studia, ale i praktickým používáním v běžném životě.

 1. Follow (následovat) – Jít nebo jednat podle něčeho nebo někoho.
 2. Stop (zastavit) – Přestat s činností nebo pohybem.
 3. Create (vytvořit) – Vytvářet nebo produkovat něco nového.
 4. Speak (mluvit) – Komunikovat slovy ústně.
 5. Read (číst) – Vnímat a interpretovat psaný nebo tištěný text.
 6. Allow (dovolit) – Dát svolení nebo možnost.
 7. Add (přidat) – Vložit nebo připojit něco k něčemu.
 8. Spend (strávit) – Využít čas nebo peníze.
 9. Grow (růst) – Zvětšovat se nebo se vyvíjet.
 10. Open (otevřít) – Udělat něco přístupným odstraněním bariéry.
 11. Walk (jít pěšky) – Pohybovat se pěšky.
 12. Win (vyhrát) – Být úspěšný nebo první v soutěži.
 13. Offer (nabídnout) – Poskytnout nebo představit něco k přijetí.
 14. Remember (vzpomenout si) – Mít v paměti minulé události.
 15. Love (milovat) – Mít hluboký citový vztah.
 16. Consider (zvážit) – Přemýšlet nebo brát v úvahu.
 17. Appear (objevit se) – Stát se viditelným nebo se ukázat.
 18. Buy (koupit) – Získat něco výměnou za peníze.
 19. Wait (čekat) – Zůstat na místě do určitého okamžiku nebo události.
 20. Serve (sloužit) – Vykonávat práci nebo funkci pro někoho nebo něco.

Tyto slovesa pokrývají široký rozsah běžných činností a konceptů a jsou nezbytná pro efektivní komunikaci v angličtině. Je důležité si je osvojit nejen teoreticky, ale i praxí v každodenním používání.


Angličtiny Easy Lingo

 1. Build (stavět) – Vytvářet nebo konstruovat něco, obvykle strukturu.
 2. Stay (zůstat) – Perzistovat na místě nebo v určitém stavu.
 3. Fall (padat) – Pohybovat se dolů směrem k zemi nebo nižší pozici.
 4. Cut (řezat) – Rozdělit nebo snížit pomocí ostrého nástroje.
 5. Reach (dosáhnout) – Přijít na místo nebo do určitého bodu.
 6. Kill (zabít) – Způsobit smrt.
 7. Remain (zůstat) – Zůstat ve stejném místě nebo stavu.
 8. Suggest (navrhnout) – Předložit nápad nebo možnost k zvážení.
 9. Raise (zvednout) – Přesunout něco nahoru nebo zvýšit.
 10. Pass (předat, projít) – Pohybovat se kolem nebo přenést na někoho jiného.
 11. Sell (prodat) – Předat vlastnictví něčeho za peníze.
 12. Decide (rozhodnout) – Udělat výběr nebo určit výsledek.
 13. Return (vrátit se) – Přijít nebo jít zpět na místo.
 14. Explain (vysvětlit) – Učinit něco srozumitelným nebo jasným.
 15. Hope (doufat) – Mít přání nebo očekávání něčeho.
 16. Develop (vyvíjet) – Růst nebo zlepšovat se postupně.
 17. Carry (nést) – Přenášet nebo nosit něco.
 18. Break (zlomit) – Způsobit, aby se něco rozpadlo nebo přestalo fungovat.
 19. Receive (obdržet) – Dostat něco od někoho.
 20. Agree (souhlasit) – Mít stejný názor nebo postoj.

Tato slovesa jsou základem pro komunikaci a vyjadřování v angličtině.

Procvičování a používání těchto sloves v běžných konverzacích je klíčové pro zlepšení vašich jazykových dovedností.

TIP na čtení:

Hledáte kvalitní pro vaše kytky? Vyzkoušejte organické hmyzí hnojivo Frassio

Zdroje článku:

100 Most Common English Verbs List – Linguasorb [online]. [cit. 09. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.linguasorb.com/english/verbs/most-common-verbs/

The 50 Most Common English Verbs [online]. [cit. 09. 12. 2023]. Dostupné z: https://english.lingolia.com/en/50-english-verbs

TOP 50 verbs [online]. [cit. 09. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-vocabulary/top-50-verbs/

Napsat komentář