50 nejlepších anglických citátů o přátelství

Anglické citáty o přátelství jsou krásným způsobem, jak vyjádřit své pocity a poděkovat svým blízkým za jejich podporu a společnost. Angličtina je bohatý jazyk, který nabízí mnoho inspirativních a moudrých slov o tom, co znamená být přítelem a mít přátele. V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších anglických citátů o přátelství, které vám pomohou najít tu správnou frázi pro vaše milované.

Anglické citáty o přátelství

Jazyky online zdarma

Anglický citátČeský překlad
1.„Friendship is born at that moment when one person says to another, ‚What! You too? I thought I was the only one.'“ – C.S. Lewis„Přátelství vzniká v okamžiku, kdy jeden člověk řekne druhému: ‚Cože! Ty také? Myslel jsem, že jsem jediný.'“
2.„A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.“ – Bernard Meltzer„Pravý přítel je někdo, kdo si myslí, že jsi dobré vejce, i když ví, že jsi trochu prasklý.“
3.„Friendship is the only cement that will ever hold the world together.“ – Woodrow Wilson„Přátelství je jediné lepidlo, které kdy udrží svět pohromadě.“
4.„Friends are the siblings God never gave us.“ – Mencius„Přátelé jsou sourozenci, které nám Bůh nikdy nedal.“
5.„A friend is someone who knows all about you and still loves you.“ – Elbert Hubbard„Přítel je někdo, kdo o tobě ví všechno a přesto tě miluje.“
6.„Friendship is unnecessary, like philosophy, like art… It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.“ – C.S. Lewis„Přátelství je zbytečné, jako filozofie, jako umění… Nemá žádnou hodnotu pro přežití; spíše je to jedna z věcí, které dodávají přežití hodnotu.“
7.„The only way to have a friend is to be one.“ – Ralph Waldo Emerson„Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.“
8.„A single rose can be my garden… a single friend, my world.“ – Leo Buscaglia„Jedna růže může být můj zahrada… jeden přítel, můj svět.“
9.„Friendship multiplies the good of life and divides the evil.“ – Baltasar Gracian„Přátelství násobí dobro života a dělí zlo.“
10.„Friends show their love in times of trouble, not in happiness.“ – Euripides„Přátelé ukazují svou lásku v dobách potíží, ne štěstí.“
Anglický citátČeský překlad
11.„Friendship improves happiness and abates misery, by the doubling of our joy and the dividing of our grief.“ – Marcus Tullius Cicero„Přátelství zlepšuje štěstí a zmírňuje neštěstí tím, že zdvojnásobuje naši radost a dělí náš smutek.“
12.„The language of friendship is not words but meanings.“ – Henry David Thoreau„Jazykem přátelství nejsou slova, ale významy.“
13.„A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.“ – Unknown„Přítel je ten, kdo přehlíží tvůj rozbitý plot a obdivuje květiny ve tvé zahradě.“
14.„Friendship is a sheltering tree.“ – Samuel Taylor Coleridge„Přátelství je stínící strom.“
15.„In the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures.“ – Khalil Gibran„V sladkosti přátelství ať je smích a sdílení potěšení.“
16.„Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.“ – Khalil Gibran„Přátelství je vždy sladkou odpovědností, nikdy příležitostí.“
17.„True friendship comes when the silence between two people is comfortable.“ – David Tyson„Pravé přátelství nastane, když je ticho mezi dvěma lidmi pohodlné.“
18.„Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.“ – Ed Cunningham„Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se ptají, jak se máme, a pak čekají na odpověď.“
19.„A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails.“ – Donna Roberts„Přítel zná píseň v mém srdci a zpívá mi ji, když mi selhává paměť.“
20.„It’s not what we have in life, but who we have in our life that matters.“ – Unknown„Není důležité, co máme v životě, ale kdo je v našem životě, to je důležité.“
21.„A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things you can be.“ – Douglas Pagels„Přítel je jedna z nejhezčích věcí, které můžete mít, a jedna z nejlepších věcí, kterou můžete být.“
22.„Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.“ – Eleanor Roosevelt„Mnoho lidí vejde a vyjde z vašeho života, ale pouze praví přátelé zanechají otisky na vašem srdci.“
23.„No friendship is an accident.“ – O. Henry„Žádné přátelství není náhoda.“
24.„Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school.“ – Muhammad Ali„Přátelství je nejtěžší věc na světě k vysvětlení. Není to něco, co se učíte ve škole.“
25.„Friends are the family you choose.“ – Jess C. Scott„Přátelé jsou rodina, kterou si vyberete.“


ČísloAnglický citátČeský překlad
26.„True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable, and always in style.“ – Nicole Richie„Praví přátelé jsou jako diamanty — jasní, krásní, cenní a vždy v módě.“
27.„Friendship is the purest love.“ – Osho„Přátelství je nejčistší láska.“
28.„True friendship resists time, distance, and silence.“ – Isabel Allende„Pravé přátelství odolává času, vzdálenosti a tichu.“
29.„Friendship is the comfort of knowing that even when you feel alone, you aren’t.“ – Unknown„Přátelství je pohodlí vědění, že i když se cítíte sami, nejste.“
30.„Friendship is a wildly underrated medication.“ – Anna Deavere Smith„Přátelství je šíleně podceňovaný lék.“
31.„Friends are the people who make you smile brighter, laugh louder, and live better.“ – Unknown„Přátelé jsou lidé, kteří vám způsobují, že se smějete jasněji, smějete se hlasitěji a žijete lépe.“
32.„There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.“ – Thomas Aquinas„Na této zemi není nic cennějšího než pravé přátelství.“
33.„A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.“ – Walter Winchell„Skutečný přítel je ten, kdo přijde, když zbytek světa odejde.“
34.„Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there.“ – Christy Evans„Dobří přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíte je vždy, ale víte, že tam vždy jsou.“
35.„Friendship is a plant of slow growth and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.“ – George Washington„Přátelství je rostlina pomalu rostoucí a musí podstoupit a vydržet otřesy nepřízně, než si zaslouží označení.“
36.„The greatest gift of life is friendship, and I have received it.“ – Hubert H. Humphrey„Největší dar života je přátelství, a já jsem ho obdržel.“
37.„Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.“ – Tennessee Williams„Život je částečně to, co z něj uděláme, a částečně to, co z něj udělají přátelé, které si vybereme.“
38.„Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive.“ – Anaïs Nin„Každý přítel představuje svět v nás, svět, který možná nevznikne, dokud nepřijde.“
39.„A friend is what the heart needs all the time.“ – Henry Van Dyke„Přítel je to, co srdce potřebuje pořád.“
40.„Friends are part of the glue that holds life and faith together.“ – Jon Katz„Přátelé jsou součástí lepidla, které drží život a víru pohromadě.“
41.„True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it is lost.“ – Charles Caleb Colton„Pravé přátelství je jako zdraví; jeho hodnota je zřídka známá, dokud není ztracena.“
42.„A friend is someone who makes it easy to believe in yourself.“ – Heidi Wills„Přítel je někdo, kdo usnadňuje věřit v sebe sama.“
43.„Friends are the family we choose for ourselves.“ – Edna Buchanan„Přátelé jsou rodina, kterou si vybíráme sami.“
44.„A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.“ – Irish Proverb„Dobrý přítel je jako čtyřlístek; těžko se hledá a má štěstí, kdo ho má.“
45.„One loyal friend is worth ten thousand relatives.“ – Euripides„Jeden věrný přítel stojí za deset tisíc příbuzných.“
46.„A friend is one who knows you and loves you just the same.“ – Elbert Hubbard„Přítel je ten, kdo tě zná a miluje tě stejně.“
47.„Friendship is the wine of life.“ – Edward Young„Přátelství je vínem života.“
48.„The best mirror is an old friend.“ – George Herbert„Nejlepší zrcadlo je starý přítel.“
49.„To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.“ – Dr. Seuss„Pro svět můžeš být jen jedna osoba, ale pro jednu osobu můžeš být světem.“
50.„Friendship is not about whom you have known the longest… It’s about who came and never left your side.“ – Unknown„Přátelství není o tom, koho znáš nejdéle… Je o tom, kdo přišel a nikdy neopustil tvou stranu.“

Angličtiny Easy Lingo

Zdroje článku:

50 Cute Best Friend Quotes About True Friendship [online]. [cit. 26. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.southernliving.com/culture/best-friend-quotes

100 Best Friendship Quotes: Short, Meaningful & Funny BFF Sayings [online]. [cit. 26. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.goodhousekeeping.com/life/relationships/g5055/friendship-quotes/