Nejpoužívanější slovíčka v obchodní angličtině, které musíte znát

V dnešním globalizovaném obchodním světě se stává znalost angličtiny nejen výhodou, ale často i nezbytností. Obchodní angličtina, specifická svým slovníkem a frázemi, je klíčová pro úspěšnou komunikaci mezi podniky, klienty a mezinárodními partnery. Tento článek se zaměřuje na důležitá slovíčka a výrazy v obchodní angličtině, které jsou nezbytné pro každého, kdo chce úspěšně působit v mezinárodním obchodním prostředí. Porozumění těmto termínům nejen zlepšuje komunikační dovednosti, ale také otevírá dveře k lepšímu porozumění obchodní kultuře a praktikám, které formují dnešní globální trh.

Anglická šlovíčka v obchodní angličtině

Obchodní angličtina je specifická oblast jazyka, která se zaměřuje na terminologii používanou v obchodním světě.

Znalost těchto slovíček je nezbytná pro efektivní komunikaci s klienty, partnery a kolegy z různých zemí.

Níže uvádíme některá základní slovíčka a fráze, které by měl každý znát.

Základní obchodní slovíčka

 1. Contract (smlouva) – Písemná dohoda mezi dvěma stranami.
 2. Negotiation (vyjednávání) – Proces diskuse zaměřený na dosažení dohody.
 3. Profit (zisk) – Finanční výnos, který převyšuje výdaje.
 4. Investment (investice) – Peníze vložené do podniku s očekáváním zisku.
 5. Market Research (průzkum trhu) – Sběr a analýza informací o trhu.
 6. Supply and Demand (nabídka a poptávka) – Základní ekonomický princip určující ceny.
 7. Revenue (příjem) – Příjmy získané z obchodní činnosti.
 8. Merger (fúze) – Spojení dvou nebo více společností do jedné entity.


Fráze používané při obchodním jednání

 • „Touch base“ (spojit se) – Kontakt na někoho pro krátkou diskusi.
 • „Think outside the box“ (myslet nekonvenčně) – Přemýšlet kreativně a inovativně.
 • „Get down to business“ (přistoupit k věci) – Začít se seriózně zabývat prací.
 • „See the big picture“ (vidět věci v širších souvislostech) – Chápat celkový kontext nebo situaci.
 • „Bring to the table“ (přinést něco do diskuse) – Přispět nějakou hodnotou nebo nápadem.
Obchodní angličtina

Tipy pro zlepšení obchodní angličtiny

 1. Čtení obchodních publikací – Pravidelné čtení obchodních novin, časopisů a zpráv může pomoci rozšířit slovní zásobu.
 2. Poslech a sledování – Sledování obchodních prezentací nebo poslech podcastů v angličtině.
 3. Jazykové kurzy – Speciální kurzy zaměřené na obchodní angličtinu.
 4. Praxe v reálném Světě – Používání jazyka v reálných obchodních situacích pro zlepšení plynnosti a sebevědomí.

zde je seznam 50 anglických slovíček běžně používaných v obchodní angličtině s jejich vysvětlením a českým překladem:

 1. Agenda (program) – plán nebo program schůzky.
 2. Asset (aktivum) – cenný zdroj nebo vlastnictví.
 3. Brand (značka) – značka nebo identita produktu/společnosti.
 4. Budget (rozpočet) – plánované výdaje a příjmy.
 5. Client (klient) – zákazník nebo klient.
 6. Competition (konkurence) – rivalita mezi firmami v obchodě.
 7. Contract (smlouva) – právní dohoda.
 8. Customer (zákazník) – osoba, která kupuje zboží nebo služby.
 9. Deadline (termín) – konečný termín dokončení práce.
 10. Deal (dohoda) – obchod nebo dohoda.
 11. Debt (dluh) – peníze dlužené jiné straně.
 12. Discount (sleva) – snížení ceny.
 13. Diversity (rozmanitost) – rozmanitost v pracovním prostředí.
 14. Economy (ekonomika) – systém obchodu a průmyslu v zemi.
 15. Employee (zaměstnanec) – zaměstnanec.
 16. Employer (zaměstnavatel) – zaměstnavatel.
 17. Entrepreneur (podnikatel) – osoba, která zahajuje podnikání.
 18. Export (export) – prodej zboží do jiné země.
 19. Franchise (franšíža) – právo prodávat produkt nebo službu.
 20. Goal (cíl) – cíl nebo objektiv.
 21. Growth (růst) – zvýšení velikosti nebo hodnoty.
 22. Import (import) – nákup zboží ze zahraničí.
 23. Income (příjem) – peníze získané z práce nebo investic.
 24. Inflation (inflace) – růst cen a pokles kupní hodnoty peněz.
 25. Innovation (inovace) – nový nápad, metoda nebo vynález.
 26. Investment (investice) – použití peněz s cílem získat zisk.
 27. Invoice (faktura) – faktura.
 28. Leader (vůdce) – osoba, která vede skupinu.
 29. Management (management) – proces řízení organizace.
 30. Market (trh) – místo, kde se prodává a kupuje.
 31. Merger (fúze) – spojení dvou nebo více společností.
 32. Negotiation (vyjednávání) – proces diskuse k dosažení dohody.
 33. Objective (cíl) – cíl nebo účel.
 34. Partnership (partnerství) – obchodní vztah mezi dvěma nebo více lidmi.
 35. Profit (zisk) – zisk po odečtení nákladů.
 36. Promotion (propagace) – aktivita zvyšující prodej nebo povědomí o produktu.
 37. Revenue (příjem) – celkové příjmy z prodeje;.
 38. Risk (zisk) – možnost ztráty nebo poškození.
 39. Sales (prodej) – činnost prodeje produktů nebo služeb.
 40. Strategy (strategie) – plán nebo metoda pro dosažení cílů.
 41. Supply (nabídka) – množství zboží dostupného k prodeji.
 42. Target (cíl) – určený cíl.
 43. Team (tým) skupina lidí pracujících společně.
 44. Trade (obchod) – koupě nebo prodej zboží a služeb.
 45. Training (školení) – proces učení dovedností nebo chování.
 46. Trend (trend) – obecný směr vývoje.
 47. Value (hodnota) – význam, užitečnost nebo cena.
 48. Vision (vize) – představa nebo plán budoucnosti.
 49. Wage (mzda) – peníze placené za práci (obvykle hodinová nebo denní sazba).
 50. Wholesale (velkoobchod) – prodej zboží ve velkém množství obvykle pro další prodej.

Jazyky online zdarma

 1. Acquisition (akvizice) – nákup jedné společnosti jinou.
 2. Benchmarking (benchmarking) – porovnávání produktů nebo procesů s normami.
 3. Capital (kapitál) – finanční prostředky nebo zdroje.
 4. Collateral (zástava) – majetek použitý jako záruka pro půjčku.
 5. Commodity (komodita) – zboží nebo surovina, která se obchoduje.
 6. Consolidation (konsolidace) – spojení několika částí do jednoho celku.
 7. Consumer (spotřebitel) – spotřebitel.
 8. Credit (úvěr) – schopnost zákazníka dostat zboží nebo služby před zaplacením.
 9. Crisis (krize) – vážná situace nebo období obtíží.
 10. Demographic (demografie) – charakteristiky obyvatelstva.
 11. Diversification (diverzifikace) – rozšíření produktů nebo trhů.
 12. Dividend (dividenda) – podíl na zisku vyplacený akcionářům.
 13. E-commerce (E-commerce) – obchodování prostřednictvím internetu.
 14. Efficiency (efektivita) – schopnost dosáhnout cíle s minimálními zdroji.
 15. Entrepreneurship (podnikání) – proces zahájení a vedení vlastního podnikání.
 16. Equity (vlastní kapitál) – hodnota zájmu o majetek nebo firmu.
 17. Ethics (etika) – morální principy, které řídí chování v obchodě.
 18. Expansion (expanze) – rozšíření firmy nebo jejích aktivit.
 19. Forecast (předpověď) – předpověď budoucích trendů nebo výsledků.
 20. Franchisee (franšízant) – osoba nebo firma, která získala franšízu.
 21. Globalization (globalizace) – proces, při němž se firmy nebo jiné organizace rozvíjejí na mezinárodní úrovni.
 22. Hierarchy (hierarchie) – systém organizace podle úrovně autority.
 23. Incentive (podnět) – podnět nebo motivace k dosažení určitého cíle.
 24. Index (index) – ukazatel změn cen nebo hodnot.
 25. Integration (integrace) – kombinování částí do celku.
 26. Interest Rate (úroková sazba) – procentní sazba za použití půjčených peněz.
 27. Inventory (inventář) – zásoby zboží.
 28. Joint Venture (společný podnik) – obchodní podnik vedený dvěma nebo více firmami.
 29. Leverage (pákový efekt) – použití půjčených peněz pro investice.
 30. Liquidity (likvidita) – schopnost firmy rychle převést aktiva na hotovost.
 31. Logistics (logistika) – plánování a organizace přepravy zboží.
 32. Margin (marže) – rozdíl mezi náklady a prodejní cenou.
 33. Market Share (podíl na trhu) – podíl na trhu, který firma zaujímá.
 34. Monopoly (monopol) – kontrola trhu jednou firmou.
 35. Networking (networking) – budování profesionálních vztahů.
 36. Outsourcing (outsourcing) – zadávání práce externím dodavatelům.
 37. Patent (patent) – právo chránit vynález.
 38. Portfolio (portfolio) – soubor investic nebo projektů.
 39. Procurement (nákup) – proces získávání zboží nebo služeb.
 40. Productivity (produktivita) – míra efektivity výroby.
 41. Profit Margin (marže zisku) – poměr zisku k tržbám.
 42. Quality (kvalita) – standard nebo úroveň něčeho.
 43. Quota (kvóta) – stanovené množství nebo limit.
 44. R&D (Research and Development) (V&V (Výzkum a Vývoj)) – výzkum a vývoj.
 45. Recruitment (nábor) – proces najímání nových zaměstnanců.
 46. Regulation (regulace) – pravidla nebo zákony ovlivňující obchodní praxi.
 47. Return on Investment (ROI) (návratnost investice) – výnos z investice.
 48. Stakeholder (zainteresovaná strana) – osoba nebo skupina s investičním zájmem ve firmě.
 49. Subsidy (subvence) – finanční podpora od vlády nebo jiné organizace.
 50. Turnover (obrat) – celková hodnota prodaného zboží nebo služeb.

Angličtina Zdarma

TIP na čtení:

Zdroje článku:

Business English vocabulary with exercises|Learn English Today [online]. [cit. 09. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html

Business English Vocabulary | Business English | EnglishClub [online]. [cit. 09. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.englishclub.com/business-english/vocabulary.php

Top 140 Business English Vocabulary 👔 With Tests and Exercises [online]. [cit. 09. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.learnenglish.com/vocabulary/top-business-english/learn-business-english-vocabulary/

Napsat komentář