150 nejlepších anglických citátů i s překladem

Anglické citáty jsou významnou součástí světové literární a kulturní scény, protože anglický jazyk má dlouhou historii významných spisovatelů, filozofů, vědců a státníků. Tyto citáty se často vyznačují svou hloubkou, vtipem a schopností vyjádřit univerzální pravdy nebo pocity. Zmíníme si zde citáty o lásce, přátelství nebo i anglické citáty s překladem.

Anglické citáty s překladem

Každý citát je okénkem do mysli myslitele, umělce, vědce nebo vůdce, který svými slovy formoval a nadále formuje naše chápání světa, lásky, života, přátelství a mnoha dalších aspektů lidské existence.

Objevte moudrost, humor, hloubku a nadčasové pravdy v těchto slovech, která rezonují napříč generacemi a kulturami.

 1. William Shakespeare: „To be, or not to be, that is the question.“ (Být či nebýt, to je oč tu běží).
 2. Winston Churchill: „Never, never, never give up.“ – (Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej).
 3. Oscar Wilde: „Be yourself; everyone else is already taken.“ – (Buď sám sebou; všichni ostatní už jsou obsazeni).
 4. Jane Austen: „It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.“ (Je všeobecně uznávanou pravdou, že svobodný muž v držení dobrého jmění, musí být ve snaze o manželku).
 5. Charles Darwin: „It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.“ – (Nejsilnější druhy nepřežívají, ani ty nejinteligentnější, ale ty, které jsou nejvíce přizpůsobivé změnám).
 6. Stephen Hawking: „Intelligence is the ability to adapt to change.“ – (Inteligence je schopnost přizpůsobit se změnám).
 7. William Shakespeare: „All the world’s a stage, and all the men and women merely players.“ – (Celý svět je jeviště a všichni muži a ženy jsou pouze herci).
 8. Mahatma Gandhi: „Be the change that you wish to see in the world.“ – (Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět).
 9. Martin Luther King Jr.: „I have a dream.“ – (Mám sen).
 10. J.K. Rowling: „It does not do to dwell on dreams and forget to live.“- (Není dobře se zdržovat u snů a zapomínat žít).


Krátké anglické citáty

Tyto citáty, vybírané z různých období a kultur, jsou ideální pro rychlou motivaci, úvahy nebo jako zdroj inspirace pro váš den.

Ať už hledáte moudra o lásce, životě, přátelství, nebo osobním růstu, tato kategorie nabízí širokou škálu témat v krátkých, ale výrazných větách.

 1. Be yourself; everyone else is already taken.“ – Oscar Wilde
 2. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.“ – Oscar Wilde
 3. Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.“ – Albert Einstein
 4. So many books, so little time.“ – Frank Zappa
 5. A room without books is like a body without a soul.“ – Marcus Tullius Cicero
 6. You only live once, but if you do it right, once is enough.“ – Mae West
 7. Be the change that you wish to see in the world.“ – Mahatma Gandhi
 8. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.“ – Robert Frost
 9. If you tell the truth, you don’t have to remember anything.“ – Mark Twain
 10. Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.“ – Oscar Wilde

Jazyky online zdarma

Anglické citáty o lásce

Od klasických literárních mistrů jako je William Shakespeare až po současné myslitele, každý citát odráží rozmanité nuance a hloubku lásky.

Láska, univerzální téma, které překračuje čas a kulturu, je zde vyjádřena slovy, jež osloví srdce i mysl.

10 krásných a romantických citátů s překladem:

 1. „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“ – Aristotle
  • „Láska je složena z jedné duše, která obývá dvě těla.“
 2. „Love all, trust a few, do wrong to none.“ – William Shakespeare
  • „Miluj všechny, důvěřuj několika, neškoď nikomu.“
 3. „The best thing to hold onto in life is each other.“ – Audrey Hepburn
  • „To nejlepší, čeho se můžeme v životě držet, jsou jeden druhý.“
 4. „Where there is love there is life.“ – Mahatma Gandhi
  • „Kde je láska, tam je život.“
 5. „Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every day.“ – Neznámý autor
  • „Láska není o tom, kolik dní, měsíců nebo let jste spolu byli. Láska je o tom, jak moc se každý den milujete.“
 6. „To love and be loved is to feel the sun from both sides.“ – David Viscott
  • „Milovat a být milován znamená cítit slunce z obou stran.“
 7. „We love because it’s the only true adventure.“ – Nikki Giovanni
  • „Milujeme, protože je to jediné pravé dobrodružství.“
 8. „Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.“ – Andre Breton
  • „Láska je, když potkáte někoho, kdo vám řekne něco nového o sobě.“
 9. „The greatest happiness you can have is knowing that you do not necessarily require happiness.“ – William Saroyan
  • „Největší štěstí, které můžete mít, je vědomí, že štěstí nutně nepotřebujete.“
 10. „Love is the absence of judgment.“ – Dalai Lama XIV
  • „Láska je nepřítomností soudu.“
Krátké anglické citáty o lásce
 1. Love conquers all.“ – Virgil
  • „Láska přemáhá vše.“
 2. Love is blind.“ – William Shakespeare
  • „Láska je slepá.“
 3. Love never fails.“ – Bible
  • „Láska nikdy nezklame.“
 4. All you need is love.“ – The Beatles
  • „Vše, co potřebujete, je láska.“ – The Beatles
 5. Love is eternal.“ – Honore de Balzac
  • „Láska je věčná.“
 6. Love is friendship set on fire.“ – Jeremy Taylor
  • „Láska je přátelství vzplanuvší plamenem.“
 7. In dreams and in love there are no impossibilities.“ – János Arany
  • „Ve snech a v lásce nejsou nemožnosti.“
 8. Love is a serious mental disease.“ – Plato
  • „Láska je vážná duševní nemoc.“
 9. Love recognizes no barriers.“ – Maya Angelou
  • „Láska nepoznává žádné překážky.“
 10. Where there is love, there is life.“ – Mahatma Gandhi
  • „Kde je láska, tam je život.“
Anglické citáty o zamyšlení

„Objevujte krásu a hloubku lásky jen pár slovy. Naše sbírka krátkých anglických citátů o lásce zachycuje podstatu této silné emoce.

 1. „The unexamined life is not worth living.“ – Socrates
  • „Neprozkoumaný život není životem hodným.“
 2. „Reflection is the lamp of the heart. If it departs, the heart will have no light.“ – Abdullah ibn Alawi al-Haddad
  • „Zamyšlení je lampou srdce. Pokud odejde, srdce nebude mít světlo.“
 3. „Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.“ – Søren Kierkegaard
  • „Život lze pochopit jen zpětně; ale musí se žít vpřed.“
 4. „Without deep reflection, one knows from daily life that one exists for other people.“ – Albert Einstein
  • „Bez hlubokého zamyšlení člověk ví z každodenního života, že existuje pro ostatní.“
 5. „Meditation is the soul’s perspective glass.“ – Owen Feltham
  • „Meditace je perspektivním sklem duše.“
 6. „The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection.“ – Thomas Paine
  • „Skutečný muž se usmívá v nesnázích, čerpá sílu z utrpení a stává se odvážným díky zamyšlení.“
 7. „Self-reflection is the school of wisdom.“ – Baltasar Gracian
  • „Sebereflexe je školou moudrosti.“
 8. „Reflection on the infinite seems to call, almost by definition, for infinite reflection.“ – Daniel Taylor
  • „Zamyšlení nad nekonečnem se zdá vyžadovat, téměř definicí, nekonečné zamyšlení.“
 9. „He who reflects profoundly will become wise.“ – Japanese Proverb
  • „Ten, kdo se hluboce zamýšlí, stane se moudrým.“
 10. „Reflection is one of the most underused yet powerful tools for success.“ – Richard Carlson
  • „Zamyšlení je jedním z nejméně využívaných, přesto výkonných nástrojů pro úspěch.“

Jazyky online zdarma

Anglické citáty na instagram

Pokud hledáte inspiraci, můžete si prohlédnout naší sbírku 50 nejlepších anglických citátů k zamyšlení.

Prozkoumejte krásu a sílu slov s našimi nejlepšími anglickými citáty! Inspirujte se, sdílejte moudrost a najděte slova, která vám pomohou vyjádřit vaše myšlenky a emoce.

 1. Dream big, work hard, stay focused.“
  • „Sni velké sny, tvrdě pracuj, soustřeď se.“
 2. Embrace the glorious mess that you are.“ – Elizabeth Gilbert
  • „Obejmi ten nádherný nepořádek, kterým jsi.“ – Elizabeth Gilbertová
 3. Find beauty in the small things.
  • „Najdi krásu v malých věcech.“
 4. Life is a journey, not a destination.“ – Ralph Waldo Emerson
  • „Život je cesta, ne cíl.“ – Ralph Waldo Emerson
 5. Be yourself; everyone else is already taken.“ – Oscar Wilde
  • „Buď sám sebou; všichni ostatní už jsou zabraní.“ – Oscar Wilde
 6. Stay close to anything that makes you glad you are alive.“ – Hafiz
  • „Drž se blízko všeho, co tě těší, že žiješ.“ – Háfiz
 7. Create your own sunshine.
  • „Vytvoř si vlastní slunce.“
 8. Collect moments, not things.“ – Aarti Khurana
  • „Sbírej okamžiky, ne věci.“ – Aarti Khurana
 9. Life is too short for bad vibes.
  • „Život je příliš krátký na špatné vibrace.“
 10. Breathe in courage, breathe out fear.“ – Unknown
  • „Nadechni se odvahy, vydechni strach.“ – Neznámý autor
Anglické citáty o přátelství

Přečtěte si, jaké moudré myšlenky a slova nám připomínají, jak důležité je mít pravé přátele ve svém životě.

Tyto citáty vám přinesou nejen inspiraci, ale také připomenou, jak cenný poklad přátelství je.

 1. „Friendship is born at that moment when one person says to another, ‚What! You too? I thought I was the only one.'“ – C.S. Lewis
  • „Přátelství vzniká v okamžiku, kdy jeden člověk řekne druhému: ‚Cože! Ty také? Myslel jsem, že jsem jediný.'“
 2. „A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.“ – Walter Winchell
  • „Skutečný přítel je ten, kdo přijde, když zbytek světa odejde.“
 3. „Friendship is the only cement that will ever hold the world together.“ – Woodrow Wilson
  • „Přátelství je jediné lepidlo, které kdy udrží svět pohromadě.“
 4. „A friend is someone who knows all about you and still loves you.“ – Elbert Hubbard
  • „Přítel je někdo, kdo o tobě ví všechno a přesto tě miluje.“
 5. „True friendship comes when the silence between two people is comfortable.“ – David Tyson
  • „Pravé přátelství nastává, když je ticho mezi dvěma lidmi pohodlné.“
 6. „Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.“ – Muhammad Ali
  • „Přátelství je nejtěžší věc na světě k vysvětlení. Není to něco, co se učíš ve škole. Ale pokud jsi nepochopil význam přátelství, ve skutečnosti jsi se nenaučil nic.“
 7. „Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.“ – Mark Twain
  • „Dobří přátelé, dobré knihy a ospalé svědomí: to je ideální život.“
 8. „There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.“ – Thomas Aquinas
  • „Na této zemi není nic cennějšího než pravé přátelství.“
 9. „Friendship multiplies the good of life and divides the evil.“ – Baltasar Gracian
  • „Přátelství násobí dobro života a dělí zlo.“
 10. „In the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures.“ – Khalil Gibran
  • „V sladkosti přátelství ať je smích a sdílení radostí.“

Doporučujeme si přečíst 50 nejlepších anglických citátů o přátelství.

Nechť slova moudrých a úspěšných lidí z celého světa posílí vaši víru v sebe sama a přinesou vám sílu překonat výzvy života.

 1. „The only way to do great work is to love what you do.“ – Steve Jobs
  • „Jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte.“
 2. „Believe you can and you’re halfway there.“ – Theodore Roosevelt
  • „Věřte, že to dokážete a jste už napůl tam.“
 3. „Do one thing every day that scares you.“ – Eleanor Roosevelt
  • „Každý den dělejte jednu věc, která vás děsí.“
 4. „Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.“ – Winston Churchill
  • „Úspěch není konečný, neúspěch není smrtelný: Jde o odvahu pokračovat, která se počítá.“
 5. „Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.“ – Steve Jobs
  • „Váš čas je omezený, neplýtvejte jej životem někoho jiného.“
 6. „Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.“ – C.S. Lewis
  • „Těžkosti často připravují obyčejné lidi na mimořádný osud.“
 7. „The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today.“ – Franklin D. Roosevelt
  • „Jediným limitem pro naši realizaci zítřka jsou naše pochyby dnes.“
 8. „Act as if what you do makes a difference. It does.“ – William James
  • „Jednejte, jako by to, co děláte, mělo rozdíl. Má to.“
 9. „What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.“ – Zig Ziglar
  • „To, co získáte dosažením svých cílů, není tak důležité jako to, čím se stanete dosažením svých cílů.“
 10. „The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.“ – Eleanor Roosevelt
  • „Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů.“
Anglické citáty o životě s překladem

Zajímá vás více těchto citátů? Přečtěte si 50 anglických motivačních citátů

Nechte se inspirovat tím, co slavné osobnosti a myslitelé říkali o tomto jedinečném dobrodružství zvaném život.

 1. Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon
  • „Život je to, co se děje, když jste zaneprázdněni plánováním jiných věcí.“
 2. The purpose of our lives is to be happy.“ – Dalai Lama
  • „Účelem našeho života je být šťastní.“
 3. Life is either a daring adventure or nothing at all.“ – Helen Keller
  • „Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.“
 4. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.“ – Robert Frost
  • „Ve třech slovech mohu shrnout vše, co jsem se naučil o životě: pokračuje dál.“
 5. Life is really simple, but we insist on making it complicated.“ – Confucius
  • „Život je opravdu jednoduchý, ale my trváme na tom, abychom ho komplikovali.“
 6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.“ – Oscar Wilde
  • „Žít je nejvzácnější věc na světě. Většina lidí jen existuje, to je vše.“
 7. Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.“ – Maya Angelou
  • „Život není měřen počtem nádechů, které uděláme, ale okamžiky, které nám vyrazí dech.“
 8. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.“ – Oprah Winfrey
  • „Největším dobrodružstvím, které můžete podniknout, je žít život svých snů.“
 9. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.“ – Buddha
  • „Nezabývejte se minulostí, nesněte o budoucnosti, soustřeďte mysl na přítomný okamžik.“
 10. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.“ – Charles R. Swindoll
  • „Život je z 10 % to, co se nám stane, a z 90 % to, jak na to reagujeme.“

Angličtiny Easy Lingo

Tyto inspirativní citáty odhalují hluboký vztah mezi lidmi a těmito vznešenými tvory a přinášejí do života dojemné myšlenky o lásce, svobodě a spojení s přírodou.

 1. „A horse doesn’t care how much you know until he knows how much you care.“ – Pat Parelli
  • „Kůň se nestará o to, kolik toho víte, dokud nezjistí, jak moc vám na něm záleží.“
 2. „The horse is God’s gift to mankind.“ – Arabian Proverb
  • „Kůň je Boží dar lidstvu.“
 3. „No hour of life is wasted that is spent in the saddle.“ – Winston Churchill
  • „Žádná hodina života není promarněna, pokud je strávena v sedle.“
 4. „Horses lend us the wings we lack.“ – Pam Brown
  • „Koně nám půjčují křídla, která nám chybí.“
 5. „The essential joy of being with horses is that it brings us in contact with the rare elements of grace, beauty, spirit, and freedom.“ – Sharon Ralls Lemon
  • „Podstatná radost z bytí s koňmi spočívá v tom, že nás přivádí do kontaktu s vzácnými prvky elegance, krásy, ducha a svobody.“
 6. „In riding a horse, we borrow freedom.“ – Helen Thompson
  • „Když jedeme na koni, půjčujeme si svobodu.“
 7. „There is no secret so close as that between a rider and his horse.“ – Robert Smith Surtees
  • „Není tajemství tak hluboké jako to mezi jezdcem a jeho koněm.“
 8. „Horses make a landscape look beautiful.“ – Alice Walker
  • „Koně dělají krajinu krásnější.“
 9. „Horses change lives. They give our young people confidence and self-esteem.“ – Pony Club
  • „Koně mění životy. Dávají našim mladým lidem sebedůvěru a sebeúctu.“
 10. „A good rider can hear his horse speak to him. A great rider can hear his horse whisper.“
  • „Dobrý jezdec slyší, jak mu jeho kůň mluví. Skvělý jezdec slyší, jak mu jeho kůň šeptá.“

Související články: 25 anglických citátů o koních

Od dobrodružství na cestách po důležité zážitky, tyto citáty vás provedou k neznámým místům a připomenou vám, jak cestování může obohacovat naše životy.

 1. The world is a book, and those who do not travel read only one page.“ – Saint Augustine
  • „Svět je kniha a ti, kdo necestují, čtou jen jednu stránku.“
 2. Travel is the only thing you buy that makes you richer.
  • „Cestování je jediná věc, kterou když si koupíte, stanete se bohatšími.“
 3. Not all those who wander are lost.“ – J.R.R. Tolkien
  • „Ne všichni, kdo bloudí, jsou ztraceni.“
 4. To travel is to live.“ – Hans Christian Andersen
  • „Cestovat znamená žít.“ – Hans Christian Andersen
 5. A journey of a thousand miles begins with a single step.“ – Lao Tzu
  • „Cesta tisíce mil začíná jediným krokem.“
 6. Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.“ – Ibn Battuta
  • „Cestování – nejprve vás uvede do stavu, kdy nevíte, co říci, a poté vás promění v vypravěče.“
 7. The gladdest moment in human life is a departure into unknown lands.“ – Sir Richard Burton
  • „Nejšťastnější okamžik v lidském životě je odchod do neznámých zemí.“
 8. Adventure may hurt you, but monotony will kill you.
  • „Dobrodružství vás může zranit, ale monotónnost vás zabije.“
 9. Better to see something once than hear about it a thousand times.“ – Asian Proverb
  • „Lépe je něco jednou vidět, než o tom tisíckrát slyšet.“
 10. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.“ – Gustave Flaubert
  • „Cestování člověka skromnějším. Uvidíte, jaké malé místo na světě zaujímáte.“

Důvěra je základním kamenem každého vztahu a může být klíčovým prvkem úspěchu. Tyto citáty odhalují sílu a křehkost důvěry a poskytují moudré myšlenky o tom, jak ji budovat, udržovat a obnovovat.

 1. „Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair.“
  • „Důvěru se buduje roky, ztrácí za sekundy a opravuje navěky.“
 2. „Trust is the glue of life. It’s the foundational principle that holds all relationships.“ – Stephen Covey
  • „Důvěra je lepidlo života. Je to základní princip, který drží všechny vztahy pohromadě.“
 3. „To be trusted is a greater compliment than being loved.“ – George MacDonald
  • „Být důvěryhodný je větší kompliment než být milován.“
 4. „Trust yourself, you know more than you think you do.“ – Benjamin Spock
  • „Důvěřujte si, víte víc, než si myslíte.“
 5. „Trust is the easiest thing in the world to lose, and the hardest thing in the world to get back.“ – R. Williams
  • „Důvěra je na světě nejsnazší věc k ztrátě a nejtěžší k získání zpět.“
 6. „Trust, but verify.“ – Ronald Reagan
  • „Důvěřuj, ale prověřuj.“
 7. „Without trust, words become the hollow sound of a wooden gong. With trust, words become life itself.“ – John Harold
  • „Bez důvěry se slova stávají dutým zvukem dřevěného gongu. S důvěrou se slova stávají samotným životem.“
 8. „It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.“ – Warren Buffett
  • „Trvá 20 let vybudovat reputaci a pět minut ji zničit.“
 9. „The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.“ – Ernest Hemingway
  • „Nejlepší způsob, jak zjistit, zda můžete někomu důvěřovat, je mu důvěřovat.“
 10. „Loyalty and trust, for me, are everything. It’s the core of what I’m about and what the people around me hopefully are about. It’s a certain thing that gives you a sense of security.“ – Tommy Mottola
  • „Věrnost a důvěra jsou pro mě všechno. Jsou jádrem mého já a doufejme, že i lidí kolem mě. Je to něco, co vám dává pocit jistoty.“

Zdroje článku:

The 100 Most Famous Quotes of All Time [online]. [cit. 23. 12. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/sales/famous-quotes

Famous quotes in English | EF United Kingdom [online]. [cit. 23. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.ef.co.uk/english-resources/english-quotes/famous/

Life quotes [online]. [cit. 23. 12. 2023]. Dostupné z: https://parade.com/937586/parade/life-quotes/

100 Best Life Quotes That Will Inspire and Encourage You [online]. [cit. 23. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.southernliving.com/culture/life-quotes