50 anglických motivačních citátů

Motivační citáty jsou krátké, významné, které vás dokážou inspirovat, povzbudit a poskytovat odvahu k překonání životních výzev a motivaci. Anglicky mluvící svět je plný takových citátů, které pocházejí od slavných osobností, spisovatelů, filozofů, a i těch neznámých. Jaké jsou nejslavnější?

Anglické motivační citáty

Mezi nejpopulárnější anglické citáty patří:

1. „The only way to do great work is to love what you do.“ – Steve Jobs

Tento citát od zakladatele společnosti Apple, Stevea Jobse, zdůrazňuje důležitost vášně v práci. Když milujete to, co děláte, vaše práce se nestává pouze povinností, ale zdrojem radosti a spokojenosti.

Steve Jobs citáty

2. „Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.“ – Walt Whitman

Americký básník Walt Whitman zde připomíná, že když se soustředíme na pozitivní aspekty našeho života, negativní se stávají méně významnými.

Walt whitmen citáty

3. „Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right.“ – Henry Ford

Henry Ford, zakladatel Ford Motor Company, tímto citátem podtrhuje moc mysli. Věříme-li, že něco dokážeme, naše šance na úspěch se zvyšují.Henry Ford citáty

4. „Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.“ – Winston Churchill

Bývalý britský premiér Winston Churchill zde mluví o významu odvahy a vytrvalosti. Úspěch i neúspěch jsou dočasné, ale odvaha pokračovat je klíčová.

winston Churchill citáty

5. „Believe you can and you’re halfway there.“ – Theodore Roosevelt

Tento citát od bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta zdůrazňuje význam sebevědomí a pozitivního myšlení ve snaze dosáhnout cílů.

Theodore Roosevelt citáty

6. „Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.“ – William Butler Yeats

Irský básník a dramatik William Butler Yeats tímto radí, aby člověk nečekal na příležitost, ale aktivně ji vyhledával a vytvářel.

William Butler Yeats citáty

7. „Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon

Tento citát od hudebníka Johna Lennona připomíná, že život je nepředvídatelný a často se vyvíjí jinak, než plánujeme.

John lennon citáty

Jazyky online zdarma

Anglický citátČeský překlad
1. „The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today.“ – Franklin D. Roosevelt1. „Jediným limitem pro uskutečnění zítřka jsou naše dnešní pochyby.“
2. „It always seems impossible until it’s done.“ – Nelson Mandela2. „Vždy to vypadá nemožně, dokud to není hotovo.“
3. „Act as if what you do makes a difference. It does.“ – William James3. „Jednejte, jako by to, co děláte, mělo význam. Má.“
4. „Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.“ – Albert Schweitzer4. „Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu.“
5. „Believe you can and you’re halfway there.“ – Theodore Roosevelt5. „Věřte, že to dokážete a jste už napůl tam.“
6. „Do one thing every day that scares you.“ – Eleanor Roosevelt6. „Každý den udělejte něco, čeho se bojíte.“
7. „The only way to do great work is to love what you do.“ – Steve Jobs7. „Jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte.“
8. „The best way to predict the future is to create it.“ – Peter Drucker8. „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je ji vytvořit.“
9. „You miss 100% of the shots you don’t take.“ – Wayne Gretzky9. „Minete 100% střel, které nevystřelíte.“
10. „I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.“ – Thomas Edison10. „Nezklamal jsem. Jen jsem našel 10 000 způsobů, které nefungují.“
11. „Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.“ – Sam Levenson11. „Nesledujte hodiny; dělejte, co dělají. Pokračujte.“
12. „Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.“ – C.S. Lewis12. „Těžkosti často připravují obyčejné lidi na mimořádný osud.“
13. „Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.“ – Robert Collier13. „Úspěch je součet malých úsilí, opakovaných den za dnem.“
14. „The only place where success comes before work is in the dictionary.“ – Vidal Sassoon14. „Jediné místo, kde úspěch předchází práci, je ve slovníku.“
15. „Don’t be afraid to give up the good to go for the great.“ – John D. Rockefeller15. „Nebojte se vzdát dobrého, abyste dosáhli skvělého.“
16. „You are never too old to set another goal or to dream a new dream.“ – C.S. Lewis16. „Nikdy nejste příliš starí na to, abyste si stanovili další cíl nebo snili nový sen.“
17. „Start where you are. Use what you have. Do what you can.“ – Arthur Ashe17. „Začněte tam, kde jste. Použijte to, co máte. Udělejte, co můžete.“
18. „The best revenge is massive success.“ – Frank Sinatra18. „Nejlepší pomsta je obrovský úspěch.“
19. „Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.“ – Steve Jobs19. „Váš čas je omezený, neplýtvejte ho tím, že žijete život někoho jiného.“
20. „I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.“ – Jimmy Dean20. „Nemohu změnit směr větru, ale mohu upravit své plachty, abych vždy dosáhl svého cíle.“
21. „The only person you are destined to become is the person you decide to be.“ – Ralph Waldo Emerson21. „Jedinou osobou, kterou jste předurčeni stát, je osoba, kterou se rozhodnete být.“
22. „Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.“ – Henry David Thoreau22. „Jděte směle za svými sny. Žijte život, který jste si představovali.“
23. „Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear.“ – George Addair23. „Vše, co jste kdy chtěli, je na druhé straně strachu.“
24. „Strive not to be a success, but rather to be of value.“ – Albert Einstein24. „Nesnažte se být úspěšní, ale buďte hodnotní.“
25. „The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.“ – Eleanor Roosevelt25. „Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů.“
Anglický citátČeský překlad
26. „Don’t count the days, make the days count.“ – Muhammad Ali26. „Nepočítejte dny, ale dny počítejte.“
27. „Change your thoughts and you change your world.“ – Norman Vincent Peale27. „Změňte své myšlenky a změníte svůj svět.“
28. „The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.“ – Chinese Proverb28. „Nejlepší čas zasadit strom byl před 20 lety. Druhý nejlepší čas je teď.“
29. „What you do today can improve all your tomorrows.“ – Ralph Marston29. „To, co děláte dnes, může zlepšit všechny vaše zítřky.“
30. „The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.“ – Neznámý Autor30. „Čím více se snažíte o něco pracovat, tím lépe se budete cítit, když toho dosáhnete.“
31. „Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.“ – Charles R. Swindoll31. „Život je 10% toho, co se nám stane, a 90% toho, jak na to reagujeme.“
32. „If you can dream it, you can do it.“ – Walt Disney32. „Pokud to můžete snít, můžete to udělat.“
33. „It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.“ – Confucius33. „Nezáleží na tom, jak pomalu jdete, dokud se nezastavíte.“
34. „Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.“ – Thomas A. Edison34. „Naše největší slabost spočívá ve vzdání se. Nejistější cesta k úspěchu je vždy zkusit to ještě jednou.“
35. „Don’t wait. The time will never be just right.“ – Napoleon Hill35. „Nečekejte. Čas nikdy nebude přesně správný.“
36. „You become what you believe.“ – Oprah Winfrey36. „Stáváte se tím, čemu věříte.“
37. „I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.“ – Stephen Covey37. „Nejsem produktem svých okolností. Jsem produktem svých rozhodnutí.“
38. „Either you run the day, or the day runs you.“ – Jim Rohn38. „Buď vy řídíte den, nebo den řídí vás.“
39. „The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.“ – Charles Kingsleigh39. „Jediný způsob, jak dosáhnout nemožného, je věřit, že je to možné.“
40. „To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.“ – Mark Twain40. „K úspěchu v životě potřebujete dvě věci: nevědomost a sebevědomí.“
41. „Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.“ – Zig Ziglar41. „Váš postoj, nikoli vaše schopnosti, určí vaši výšku.“
42. „Quality is not an act, it is a habit.“ – Aristotle42. „Kvalita není čin, je to návyk.“
43. „What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.“ – Ralph Waldo Emerson43. „Co je za námi a co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je v nás.“
44. „The only real mistake is the one from which we learn nothing.“ – Henry Ford44. „Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se nic nenaučíme.“
45. „You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.“ – Rabindranath Tagore45. „Nemůžete přeplout moře jen tím, že budete stát a zírat na vodu.“
46. „The best dreams happen when you’re awake.“ – Cherie Gilderbloom46. „Nejlepší sny se dějí, když jste vzhůru.“
47. „Do what you can, with what you have, where you are.“ – Theodore Roosevelt47. „Dělejte, co můžete, s tím, co máte, tam, kde jste.“
48. „Success is going from failure to failure without losing enthusiasm.“ – Winston Churchill48. „Úspěch znamená jít od selhání k selhání bez ztráty nadšení.“
49. „Dream big and dare to fail.“ – Norman Vaughan49. „Sni velké sny a odvaž se selhat.“
50. „If you want to lift yourself up, lift up someone else.“ – Booker T. Washington50. „Chcete-li se povznést, povzneste někoho jiného.“

Angličtina Zdarma

Zdroje článku:

200+ Motivational Quotes To Inspire and Win 2023 – Shopify India [online]. [cit. 25. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.shopify.com/in/blog/motivational-quotes

Inspirational quotes [online]. [cit. 25. 12. 2023]. Dostupné z: https://parade.com/973277/jessicasager/inspirational-quotes/

20 Best Motivational Quotes – Motivational Quotes for Success [online]. [cit. 25. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.thepioneerwoman.com/home-lifestyle/g40718356/best-motivational-quotes/