Stupňování sloves v angličtině: jak na to?

Stupňování sloves v angličtině je způsob, jak vyjádřit rozdíl v intenzitě, kvalitě nebo míře děje nebo stavu, který sloveso popisuje. Stupňování sloves se používá hlavně v souvětích srovnávacích a převyšovacích, kde porovnáváme dvě nebo více věcí nebo osob. V angličtině existují tři stupně sloves. Pojďme se společně na ně podívat!

Stupňování sloves v angličtině

V angličtině existují tři stupně sloves:

 • Základní
 • Komparativ
 • Superlativ.

Stupňování sloves vyjadřuje míru, ve které se děj slovesa odehrává.

Základní stupeň vyjadřuje děj slovesa bez jakéhokoli stupňování.

Například:

 • I run. (Běžím.)
 • She is happy. (Je šťastná.)
 • The cat is big. (Kočka je velká.)


Komparativ vyjadřuje, že se děj slovesa odehrává ve větší míře než v základním stupni.

Tvoří se pomocí přípony -er u jednoslabičných sloves a -ier u víceslabičných sloves.

Například:

 • I run faster than you. (Běžím rychleji než ty.)
 • She is happier today than yesterday. (Dnes je šťastnější než včera.)
 • The cat is bigger than the dog. (Kočka je větší než pes.)

U některých nepravidelných sloves se komparativ tvoří opisně, s použitím slov more (více) a less (méně).

Například:

 • I am more intelligent than you.** (Jsem inteligentnější než ty.)
 • She is less tired today than yesterday.** (Dnes je méně unavená než včera.)
 • The cat is more beautiful than the dog.** (Kočka je krásnější než pes.)


Superlativ vyjadřuje, že se děj slovesa odehrává v největší míře ze všech.

Tvoří se pomocí přípony -est u jednoslabičných sloves a -iest u víceslabičných sloves. Například:

 • I am the fastest runner in the class. (Jsem nejrychlejší běžec ve třídě.)
 • She is the happiest person I know. (Je to nejšťastnější člověk, kterého znám.)
 • The cat is the biggest animal in the house. (Kočka je největší zvíře v domě.)

U nepravidelných sloves se superlativ tvoří opisně, s použitím slov the most (nejvíce) a the least (nejméně). Například:

 • I am the most intelligent person in the room.** (Jsem nejinteligentnější člověk v místnosti.)
 • She is the least tired person I know.** (Je to nejméně unavený člověk, kterého znám.)
 • The cat is the most beautiful animal in the world.** (Kočka je nejkrásnější zvíře na světě.)

Stupňování sloves se používá hlavně v souvětích srovnávacích a převyšovacích, kde porovnáváme dvě nebo více věcí nebo osob.

V angličtině existují tři stupně sloves:

 • Základní tvar – např. rychle, dobře, špatně
 • Komparativ – vyjadřuje vyšší stupeň než základní tvar – např. rychleji, lépe, hůře
 • Superlativ – vyjadřuje nejvyšší možný stupeň – např. nejrychleji, nejlépe, nejhůře

Způsoby stupňování sloves

V angličtině se slovesa stupňují dvěma způsoby: pomocí koncovek nebo pomocí opisů.

Pomocí koncovek se stupňují jednoslabičná slovesa nebo slovesa, která mají stejný tvar jako přídavná jména. Přidáváme koncovky -er pro komparativ a -est pro superlativ.

Základní tvarKomparativSuperlativ
fast (rychle)faster (rychleji)fastest (nejrychleji)
hard (tvrdě)harder (tvrději)hardest (nejtvrději)
early (časně)earlier (dříve)earliest (nejdříve)

Pomocí opisů se stupňují dvojslabičná nebo víceslabičná slovesa, která jsou tvořena příponou -ly.

Přidáváme slova more pro komparativ a most pro superlativ.

Například:

Základní tvarKomparativSuperlativ
politely (zdvořile)more politely (zdvořileji)most politely (nejzdvořileji)
frequently (často)more frequently (častěji)most frequently (nejčastěji)
interestingly (zajímavě)more interestingly (zajímavěji)most interestingly (nejzajímavěji)

Některá slovesa v angličtině se stupňují nepravidelně, což znamená, že se mění jejich tvar nebo způsob stupňování. Mezi nejčastější nepravidelná slovesa patří:

Základní tvarKomparativSuperlativ
well (dobře)better (lépe)best (nejlépe)
badly (špatně)worse (hůře)worst (nejhůře)
little (málo)less (méně)least (nejméně)
much/many (mnoho)more (více)most (nejvíce)
far (daleko)farther/further (dále)farthest/furthest (nejdále)

Stupně sloves se používají v různých typech vět, kde porovnáváme nebo hodnotíme děje nebo stavy.

Zde jsou některé příklady:

 • Srovnávací věty – porovnáváme dvě věci nebo osoby pomocí spojek than (než) nebo as … as (tak … jako). Používáme komparativ slovesa. Například:
  • He runs faster than me. – Běhá rychleji než já.
  • She sings as well as her sister. – Zpívá tak dobře jako její sestra.
  • They work more hard than us. – Pracují tvrději než my.
 • Převyšovací věty – vybíráme z více věcí nebo osob tu nejlepší nebo nejhorší. Používáme superlativ slovesa a určitý člen the. Například:
  • He is the fastest runner in the school. – Je nejrychlejší běžec ve škole.
  • She sings the best of all. – Zpívá nejlépe ze všech.
  • They work the hardest of all. – Pracují nejtvrději ze všech.
 • Modální věty – vyjadřujeme možnost, schopnost, povinnost nebo žádost pomocí modálních sloves can, could, must, should, may, might atd. Používáme základní tvar slovesa. Například:
  • He can run fast. – Umí běhat rychle.
  • She should sing well. – Měla by zpívat dobře.
  • They must work hard. – Musí pracovat tvrdě.

Zdroje článku:

English verb conjugation: past tense, participle, present perfect, past perfect | Reverso Conjugator [online]. [cit. 28. 02. 2024]. Dostupné z: https://conjugator.reverso.net/conjugation-english.html

Grammarly Home [online]. [cit. 28. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.grammarly.com/blog/verb-conjugation/

Grammatical conjugation – Wikipedia [online]. [cit. 28. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_conjugation