100+ krátkých anglických citátů s překladem

Anglický jazyk je bohatý na citáty, které jsou známé po celém světě. Tento článek přináší výběr několika takových citátů s jejich překlady do češtiny.

Krátké anglické citáty s překladem

1. „Less is more.“ – Méně je více.

Tento citát poukazuje na hodnotu jednoduchosti a minimalismu. V moderním světě, kde je všeho přebytek, nám připomíná, že někdy může být méně právě to, co potřebujeme.

2. „Carpe diem.“ – Uchop den.

Latinský výrok, který se často používá v anglicky mluvících zemích, nás nabádá, abychom využili každý den naplno a neodkládali věci na později.

3. „To be, or not to be, that is the question.“ – Být či nebýt, to je otázka.

Slavný citát z Hamleta od Williama Shakespeara, který vyjadřuje existenciální dilema a zápas s rozhodováním a smyslem života.

4. „Knowledge is power.“ – Vědění je moc.

Tento citát připisovaný Francisu Baconovi zdůrazňuje význam vzdělání a učení se pro dosažení úspěchu a vlivu.5. „I think, therefore I am.“ – Myslím, tedy jsem.

René Descartes tímto výrokem zdůraznil význam myšlení a sebeuvědomění jako základu existence.

6. „The only constant in life is change.“ – Jedinou konstantou v životě je změna.

Citát, který nás učí přijímat neustálé změny, které život přináší, a adaptovat se na ně.

7. „In the end, we only regret the chances we didn’t take.“ – Nakonec litujeme jen šancí, které jsme nevyužili.

Tento citát nás povzbuzuje riskovat a zkoušet nové věci, protože právě nevyužité příležitosti často vedou k lítosti.

 1. „Life is beautiful.“ – Život je krásný.
 2. „Dream big.“ – Sni velké sny.
 3. „Believe in yourself.“ – Věř si.
 4. „Time flies.“ – Čas letí.
 5. „Love conquers all.“ – Láska vše přemáhá.
 6. „Knowledge is power.“ – Vědění je moc.
 7. „Actions speak louder than words.“ – Činy hovoří víc než slova.
 8. „Practice makes perfect.“ – Praxe vede k dokonalosti.
 9. „Stay positive.“ – Zůstaň pozitivní.
 10. „Change is constant.“ – Změna je stálá.
 11. „Happiness is a choice.“ – Štěstí je volba.
 12. „Silence is golden.“ – Mlčení je zlaté.
 13. „Time heals all wounds.“ – Čas všechny rány zahojí.
 14. „Knowledge is power.“ – Vědění je moc.
 15. „Fortune favors the brave.“ – Štěstí přeje odvážným.
 16. „Hope springs eternal.“ – Naděje je věčná.
 17. „Ignorance is bliss.“ – Nevědomost je blaženost.
 18. „Laughter is the best medicine.“ – Smích je nejlepší lék.
 19. „Old habits die hard.“ – Staré zvyky umírají těžko.
 20. „Patience is a virtue.“ – Trpělivost je ctnost.
 21. „Quality over quantity.“ – Kvalita před kvantitou.
 22. „Seeing is believing.“ – Vidět znamená věřit.
 23. „Time is money.“ – Čas jsou peníze.
 24. „Unity is strength.“ – Jednota je síla.
 25. „Variety is the spice of life.“ – Rozmanitost je kořením života.
 26. „Youth is wasted on the young.“ – Mládí je promarněno na mladých.
 27. „Zeal without knowledge is fire without light.“ – Nadšení bez vědění je oheň bez světla.
 28. „Every cloud has a silver lining.“ – Každý mrak má stříbrný okraj.
 29. „Failure is the mother of success.“ – Selhání je matkou úspěchu.
 30. „Good things come to those who wait.“ – Dobré věci přijdou k těm, kdo čekají.
 31. „Honesty is the best policy.“ – Upřímnost je nejlepší politika.
 32. „In unity there is strength.“ – V jednotě je síla.
 33. „Joy comes in the morning.“ – Ráno přichází radost.
 34. „Knowledge is light.“ – Vědění je světlo.
 35. „Love is blind.“ – Láska je slepá.
 36. „Necessity is the mother of invention.“ – Nutnost je matkou vynálezu.
 37. „Opportunity seldom knocks twice.“ – Příležitost neklepe dvakrát.
 38. „Patience is bitter, but its fruit is sweet.“ – Trpělivost je hořká, ale její ovoce je sladké.
 39. „Respect is earned.“ – Respekt si musíte zasloužit.
 40. „Success comes to those who work hard.“ – Úspěch přichází k těm, kdo tvrdě pracují.
 41. „The best is yet to come.“ – To nejlepší teprve přijde.
 42. „Unity makes strength.“ – Jednota činí sílu.
 43. „Vision without action is a daydream.“ – Vize bez akce je jen snění.
 44. „We reap what we sow.“ – Žneme, co zasejeme.
 45. „You are what you believe.“ – Jsi tím, čemu věříš.
 46. „Zeal is contagious.“ – Nadšení je nakažlivé.
 47. „Every moment matters.“ – Každý okamžik má význam.
 48. „Friendship multiplies joys.“ – Přátelství násobí radosti.
 49. „Gratitude is the best attitude.“ – Vděčnost je nejlepší postoj.
 50. „Hard work beats talent.“ – Tvrdá práce překoná talent.
 51. „Adventure awaits.“ – Dobrodružství čeká.
 52. „Be the change.“ – Buď změnou.
 53. „Courage conquers all.“ – Odvaha vše přemáhá.
 54. „Dreams do come true.“ – Sny se skutečně plní.
 55. „Every end is a new beginning.“ – Každý konec je nový začátek.
 56. „Failure teaches success.“ – Selhání učí úspěchu.
 57. „Give love to receive love.“ – Dávej lásku, abys lásku dostával.
 58. „Happiness multiplies when shared.“ – Štěstí se násobí, když se dělí.
 59. „Inspiration ignites the soul.“ – Inspirace zapaluje duši.
 60. „Just keep going.“ – Jen pokračuj.
 61. „Keep it simple.“ – Drž to jednoduché.
 62. „Laugh often.“ – Často se směj.
 63. „Make every moment count.“ – Využij každý okamžik.
 64. „Never give up.“ – Nikdy se nevzdávej.
 65. „Open your heart.“ – Otevři své srdce.
 66. „Patience pays off.“ – Trpělivost se vyplácí.
 67. „Quality matters.“ – Kvalita je důležitá.
 68. „Respect all, fear none.“ – Respektuj všechny, neboj se ničeho.
 69. „Stay humble.“ – Zůstaň skromný.
 70. „Trust your instincts.“ – Věř svým instinktům.
 71. „Unleash your potential.“ – Uvolni svůj potenciál.
 72. „Victory loves preparation.“ – Vítězství miluje přípravu.
 73. „Work hard, play hard.“ – Tvrdě pracuj, tvrdě si hraj.
 74. „Yes, you can.“ – Ano, můžeš.
 75. „Zero regrets.“ – Žádné lítosti.
 76. „Always be kind.“ – Buď vždy laskavý.
 77. „Bravery is a choice.“ – Odvaha je volba.
 78. „Create your own sunshine.“ – Vytvoř si své vlastní slunce.
 79. „Do more with less.“ – Dělej víc s méně.
 80. „Embrace the journey.“ – Objímej cestu.
 81. „Find beauty in simplicity.“ – Najdi krásu v jednoduchosti.
 82. „Great things take time.“ – Skvělé věci chvíli trvají.
 83. „Hold on to hope.“ – Drž se naděje.
 84. „Imagination is limitless.“ – Představivost je neomezená.
 85. „Joy is contagious.“ – Radost je nakažlivá.
 86. „Knowledge conquers fear.“ – Vědění přemáhá strach.
 87. „Live in the moment.“ – Žij v přítomném okamžiku.
 88. „Mind over matter.“ – Myšlenka před hmotou.
 89. „Never stop learning.“ – Nikdy nepřestávej se učit.
 90. „Opportunities are endless.“ – Příležitosti jsou nekonečné.
 91. „Pursue your dreams.“ – Pronásleduj své sny.
 92. „Question everything.“ – Zpochybňuj vše.
 93. „Remember to smile.“ – Nezapomeň se smát.
 94. „Success is a journey.“ – Úspěch je cesta.
 95. „The sky’s the limit.“ – Nebe je limit.
 96. „Understand, then be understood.“ – Nejprve chápej, pak buď chápán.
 97. „Value every moment.“ – Oceňuj každý okamžik.
 98. „Wisdom comes with age.“ – Moudrost přichází s věkem.
 99. „Xpect the unexpected.“ – Očekávej neočekávané. (X místo Expect pro zachování abecedního pořadí)
 100. „Yes to new adventures.“ – Ano novým dobrodružstvím.


TIP na další citáty:

Zdroje článku:

The 100 Most Famous Quotes of All Time [online]. [cit. 21. 12. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/sales/famous-quotes

80 Best Famous Short Quotes ideas | famous short quotes, short quotes, quotes [online]. [cit. 21. 12. 2023]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/abdulalim111/famous-short-quotes/