50 anglických citátů o životě s překladem

Život je nekonečným zdrojem inspirace, a to se odráží i v moudrosti, která byla vyjádřena v průběhu staletí. Následující článek představuje výběr citátů o životě v anglickém jazyce, doprovázených jejich překladem do češtiny, aby poskytly inspiraci a přemýšlení v obou jazycích.

Anglické citáty o životě s překladem

Mezi nejvýznamnější anglické citáty o životě patří tyto krásné citáty:

„Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon

„Život je to, co se děje, když máte jiné plány.“ – John Lennon

Tento citát od legendárního Johna Lennona připomíná, že život často přichází s nečekanými zvraty a že mnohdy nejvíce zásadní momenty přicházejí, když se snažíme dosáhnout něčeho jiného.

John lennon citáty


„The only impossible journey is the one you never begin.“ – Tony Robbins

„Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy nezačnete.“ – Tony Robbins

Motivační řečník Tony Robbins zde zdůrazňuje význam začít. Bez prvního kroku se cíle stávají nedosažitelnými, ale každý krok, bez ohledu na velikost, nás přibližuje k našim snům.

Tony Robbins citáty

„In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.“ – Robert Frost

„Třemi slovy mohu shrnout vše, co jsem se naučil o životě: pokračuje dál.“ – Robert Frost

Americký básník Robert Frost zde vyjadřuje jednoduchou, ale hlubokou pravdu o životě. Ať se děje cokoliv, život se nezastaví a pokračuje vpřed.

Robert Frost citáty

„Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.“ – Charles R. Swindoll

„Život je z 10% to, co se nám stane, a z 90% to, jak na to reagujeme.“ – Charles R. Swindoll

Tento citát od Swindolla zdůrazňuje sílu perspektivy a postojů. Není to tolik události, které nás formují, ale spíše naše reakce na ně.

Charles Swindoll citáty

„The purpose of our lives is to be happy.“ – Dalai Lama

„Účelem našeho života je být šťastní.“ – Dalajlama

Dalajlama, duchovní vůdce Tibetu, připomíná, že v konečném důsledku je hledání štěstí základním cílem lidské existence.

Dalai Lama citáty

„Life is either a daring adventure or nothing at all.“ – Helen Keller

„Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.“ – Helen Keller

Helen Keller, navzdory svým výzvám jako neslyšící a nevidomá osoba, učila svět o odvaze a významu plnění života dobrodružstvím a smysluplnými zážitky.

Helen Keller citáty

Jazyky online zdarma

Anglický citátČeský překlad
1„Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon„Život je to, co se děje, když máte jiné plány.“
2„The only impossible journey is the one you never begin.“ – Tony Robbins„Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy nezačnete.“
3„In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.“ – Robert Frost„Třemi slovy mohu shrnout vše, co jsem se naučil o životě: pokračuje dál.“
4„Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.“ – Charles R. Swindoll„Život je z 10% to, co se nám stane, a z 90% to, jak na to reagujeme.“
5„The purpose of our lives is to be happy.“ – Dalai Lama„Účelem našeho života je být šťastní.“
6„Life is either a daring adventure or nothing at all.“ – Helen Keller„Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.“
7„Turn your wounds into wisdom.“ – Oprah Winfrey„Proměňte své rány v moudrost.“
8„The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.“ – Oprah Winfrey„Největším dobrodružstvím je žít život svých snů.“
9„Life is short, and it is up to you to make it sweet.“ – Sarah Louise Delany„Život je krátký a je na vás, abyste ho udělali sladkým.“
10„Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.“ – Buddha„Nezabývejte se minulostí, nesněte o budoucnosti, soustřeďte mysl na přítomný okamžik.“
11„Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.“ – H. Jackson Brown Jr.„Život nevyžaduje, abychom byli nejlepší, jen abychom se snažili, jak nejlépe umíme.“
12„Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.“ – Helen Keller„Život je sledem lekcí, které musí být prožity, aby byly pochopeny.“
13„The art of life is to live in the present moment.“ – Emmet Fox„Umění života je žít v přítomném okamžiku.“
14„Only a life lived for others is a life worthwhile.“ – Albert Einstein„Jen život žitý pro druhé stojí za to.“
15„Life is really simple, but we insist on making it complicated.“ – Confucius„Život je ve skutečnosti jednoduchý, ale my trváme na tom, aby byl složitý.“
16„Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations.“ – Oliver Goldsmith„Život je cesta, kterou je třeba ujít bez ohledu na to, jak špatné jsou cesty a ubytování.“
17„In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.“ – Abraham Lincoln„Nakonec nezáleží na letech ve vašem životě, ale na životě ve vašich letech.“
18„Life is about making an impact, not making an income.“ – Kevin Kruse„Život je o tom mít dopad, ne o vydělávání peněz.“
19„Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.“ – Martin Luther King Jr.„Náš život začíná končit v den, kdy mlčíme o věcech, které mají význam.“
20„Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.“ – Anaïs Nin„Život se zmenšuje nebo rozšiřuje v poměru k odvaze člověka.“
21„Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.“ – Søren Kierkegaard„Život není problém, který je třeba vyřešit, ale realita, kterou je třeba prožít.“
22„The good life is one inspired by love and guided by knowledge.“ – Bertrand Russell„Dobrý život je ten, který je inspirován láskou a veden poznáním.“
23„Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.“ – Maya Angelou„Život se neměří počtem nádechů, které uděláme, ale okamžiky, které nám vzaly dech.“
24„The best way to predict your future is to create it.“ – Abraham Lincoln„Nejlepší způsob, jak předpovědět vaši budoucnost, je ji vytvořit.“
25„Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.“ – George Bernard Shaw„Život není o hledání sebe sama. Život je o tvorbě sebe sama.“
Anglický citátČeský překlad
26„Life is what we make it, always has been, always will be.“ – Grandma Moses„Život je to, co z něj uděláme, vždy byl a vždy bude.“
27„The purpose of life is a life of purpose.“ – Robert Byrne„Účelem života je život s účelem.“
28„Life is short, break the rules.“ – Mark Twain„Život je krátký, porušujte pravidla.“
29„You only live once, but if you do it right, once is enough.“ – Mae West„Žijete jen jednou, ale pokud to děláte správně, jednou je dost.“
30„To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.“ – Oscar Wilde„Žít je to nejvzácnější na světě. Většina lidí jen existuje, to je vše.“
31„Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.“ – George Bernard Shaw„Život není o hledání sebe sama. Život je o tvorbě sebe sama.“
32„The biggest risk is not taking any risk.“ – Mark Zuckerberg„Největším rizikem je nebrat žádné riziko.“
33„Life is a flower of which love is the honey.“ – Victor Hugo„Život je květina, jejíž medem je láska.“
34„Live life to the fullest, and focus on the positive.“ – Matt Cameron„Žijte život naplno a soustřeďte se na pozitivní.“
35„Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.“ – Sholom Aleichem„Život je sen pro moudré, hra pro hlupáky, komedie pro bohaté, tragédie pro chudé.“
36„Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.“ – Albert Einstein„Život je jako jízda na kole. Aby jste si udrželi rovnováhu, musíte se hýbat.“
37„Life is really simple, but men insist on making it complicated.“ – Confucius„Život je ve skutečnosti jednoduchý, ale lidé trvají na tom, aby byl složitý.“
38„Life is a daring adventure or nothing.“ – Helen Keller„Život je odvážné dobrodružství nebo nic.“
39„The quality of a person’s life is in direct proportion to their commitment to excellence.“ – Vince Lombardi„Kvalita života člověka je přímo úměrná jeho závazku k výbornosti.“
40„Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.“ – Mahatma Gandhi„Žijte tak, jako byste měli zítra umřít. Učte se tak, jako byste měli žít navždy.“
41„Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality.“ – Lao Tzu„Život je série přirozených a spontánních změn. Neodporujte jim; to jen vytváří smutek. Nechte realitu být realitou.“
42„The best preparation for tomorrow is doing your best today.“ – H. Jackson Brown, Jr.„Nejlepší příprava na zítřek je dělat dnes to nejlepší.“
43„In the end, we only regret the chances we didn’t take.“ – Lewis Carroll„Nakonec litujeme jen šancí, které jsme nevyužili.“
44„Not how long, but how well you have lived is the main thing.“ – Seneca„Ne jak dlouho, ale jak dobře jste žili, je hlavní.“
45„Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.“ – Jack London„Život není vždy o tom mít dobré karty, ale někdy o tom, dobře hrát špatnou ruku.“
46„Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.“ – Steve Jobs„Váš čas je omezený, neplýtvejte jím tím, že žijete život někoho jiného.“
47„Life is a succession of moments, to live each one is to succeed.“ – Corita Kent„Život je sled okamžiků, žít každý z nich znamená uspět.“
48„The best way to predict the future is to invent it.“ – Alan Kay„Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je ji vynalézt.“
49„Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.“ – Ernest Holmes„Život je zrcadlo a odráží mysliteli zpět to, co do něj vloží.“
50„Life is either a great adventure or nothing.“ – Helen Keller„Život je buď velké dobrodružství nebo nic.“

Angličtina Zdarma

Zdroje článku:

Life quotes [online]. [cit. 24. 12. 2023]. Dostupné z: https://parade.com/937586/parade/life-quotes/

100 Life Quotes That Will Brighten Your Day [online]. [cit. 24. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.prevention.com/life/a44189224/life-quotes/

152 Best Life Quotes: Positive, Unique and Inspiring Life Sayings [online]. [cit. 24. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.goodhousekeeping.com/life/g5080/life-quotes/