25 anglických citátů o koních

Koně jsou nádherná a šlechetná zvířata, která mají dlouhou historii spolupráce s lidmi. Koně nám poskytují nejen dopravu, sport a zábavu, ale také mnoho životních lekcí, radosti a přátelství. Není divu, že koně jsou častým tématem citátů, přísloví a básní v různých kulturách a jazycích.

Anglické citáty o koních

V tomto článku se podíváme na některé z nejkrásnějších, nejvtipnějších a nejmoudřejších anglických citátů o koních, které nás mohou inspirovat, pobavit nebo poučit. Některé z nich jsou od slavných osobností, jako jsou Winston Churchill, John Steinbeck nebo J. W. Goethe, jiné jsou lidové moudrosti nebo básnické verše.

 1. „The horse is a mirror to your soul… and sometimes you might not like what you see in the mirror.“ – Buck Brannaman
 2. „No hour of life is wasted that is spent in the saddle.“ – Winston Churchill
 3. „A horse gallops with his lungs, perseveres with his heart, and wins with his character.“ – Tesio
 4. „Horses lend us the wings we lack.“ – Pam Brown
 5. „In riding a horse, we borrow freedom.“ – Helen Thomson
 6. „The essential joy of being with horses is that it brings us in contact with the rare elements of grace, beauty, spirit, and fire.“ – Sharon Ralls Lemon
 7. „There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.“ – Winston Churchill
 8. „Horses make a landscape look beautiful.“ – Alice Walker
 9. „A horse doesn’t care how much you know until he knows how much you care.“ – Pat Parelli
 10. „To ride on a horse is to fly without wings.“ – Unknown


 1. „The horse is God’s gift to mankind.“ – Neznámý autor
  „Kůň je Boží dar lidstvu.“
 2. „A horse is the projection of peoples‘ dreams about themselves – strong, powerful, beautiful.“ – Pam Brown
  „Kůň je projekcí lidí o sobě samých – silný, mocný, krásný.“
 3. „Horses lend us the wings we lack.“ – Pam Brown
  „Koně nám půjčují křídla, která nám chybí.“
 4. „No hour of life is wasted that is spent in the saddle.“ – Winston Churchill
  „Žádná hodina života není promarněna, když je strávena v sedle.“
 5. „Horses make a landscape look beautiful.“ – Alice Walker
  „Koně zpříjemňují krajinu.“
 6. „In riding a horse, we borrow freedom.“ – Helen Thomson
  „Jezděním na koni si půjčujeme svobodu.“
 7. „There is no secret so close as that between a rider and his horse.“ – Robert Smith Surtees
  „Není tajemství tak blízké jako to mezi jezdcem a jeho koněm.“
 8. „A horse gallops with his lungs, perseveres with his heart, and wins with his character.“ – Tesio
  „Kůň galopuje s plícemi, vytrvává srdcem a vyhrává charakterem.“
 9. „The essential joy of being with horses is that it brings us in contact with the rare elements of grace, beauty, spirit, and fire.“ – Sharon Ralls Lemon
  „Podstatná radost ze setkání s koňmi je, že nás přivádí do kontaktu s vzácnými prvky elegance, krásy, ducha a ohně.“
 10. „Every time you ride, you’re either teaching or un-teaching your horse.“ – Gordon Wright
  „Pokaždé, když jezdíte, buď učíte nebo odnaučujete svého koně.“
 11. „A good rider can hear his horse speak to him. A great rider can hear his horse whisper.“ –
  „Dobrý jezdec slyší, jak mu jeho kůň mluví. Skvělý jezdec slyší, jak mu jeho kůň šeptá.“
 12. „Horse sense is the thing a horse has which keeps it from betting on people.“ – W.C. Fields
  „Koňský rozum je to, co má kůň a co mu brání vsázet na lidi.“
 13. „A horse doesn’t care how much you know until he knows how much you care.“ – Pat Parelli
  „Koně nezajímá, kolik toho víte, dokud neví, jak moc vám na něm záleží.“
 14. „Horses change lives. They give our young people confidence and self-esteem.“
  „Koně mění životy. Dávají našim mladým lidem sebevědomí a sebeúctu.“
 15. „Riding a horse is not a gentle hobby, to be picked up and laid down like a game of Solitaire. It is a grand passion.“ – Ralph Waldo Emerson
  „Jízda na koni není jemný koníček, který si vezmete a odložíte jako hru Solitaire. Je to velká vášeň.“
 16. „To ride a horse is to ride the sky.“
  „Jezdit na koni znamená jezdit po nebi.“
 17. „A horse is poetry in motion.“
  „Kůň je poezie v pohybu.“
 18. „There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.“ – Winston Churchill
  „Je něco na vnějšku koně, co je dobré pro vnitřek člověka.“
 19. „I live in a house but my home is in the stable.“
  „Žiji v domě, ale můj domov je ve stáji.“
 20. „Horse riding is so much more than just horse riding, it’s about the bond and trust.“
  „Jízda na koni je mnohem víc než jen jízda na koni, jde o pouto a důvěru.“
 21. „The wind of heaven is that which blows between a horse’s ears.“ – Arabian Proverb
  „Vítr z nebe je ten, který fouká mezi ušima koně.“ – Arabské přísloví
 22. „The world is best viewed through the ears of a horse.“
  „Svět se nejlépe vidí skrz uši koně.“
 23. „When you are on a great horse, you have the best seat you will ever have.“ – Winston Churchill
  „Když sedíte na skvělém koni, máte nejlepší místo, jaké kdy budete mít.“
 24. „A horse is worth more than riches.“ – Spanish Proverb
  „Kůň je cennější než bohatství.“ – Španělské přísloví
 25. „Life is like a wild horse. You ride it or it rides you.“
  „Život je jako divoký kůň. Buď ho jezdíte, nebo jezdí vás.“

Jazyky online zdarma

Zdroje článku:

20 Horse Quotes from Cowboy Magic – Cowboy Magic [online]. [cit. 27. 12. 2023]. Dostupné z: https://cowboymagic.com/20-horse-quotes-cowboy-magic/

30 Horse Quotes Every Equestrian Can Relate To – DodoWell – The Dodo [online]. [cit. 27. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.thedodo.com/dodowell/horse-quotes