50 inspirativních anglických citátů na instagram

Instagram je nejen platformou pro sdílení fotografií a videí, ale také skvělým místem pro vyjádření osobnosti a myšlenek skrze citáty. Anglické citáty na Instagram mohou být inspirativní, motivující, nebo i humorné a mohou dodat vašim příspěvkům ten správný šmrnc.

anglické citáty na instagram

Zde je několik tipů a nápadů na anglické citáty, které můžete použít.

Inspirativní citáty

 1. „Believe you can and you’re halfway there.“ – Theodore Roosevelt
  • Tento citát může motivovat vaše sledující, aby věřili ve své schopnosti a sny.
 2. „The only way to do great work is to love what you do.“ – Steve Jobs
  • Ideální pro příspěvky, které jsou související s prací a kariérou.
 3. „Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon
  • Tento citát může přinést perspektivu a připomenout vašim sledujícím, aby si užívali přítomný moment.

Citáty o přátelství a lásce

 1. „A friend is someone who knows all about you and still loves you.“ – Elbert Hubbard
  • Skvělý citát pro sdílení vzpomínek s přáteli.
 2. „Love the life you live. Live the life you love.“ – Bob Marley
  • Tento citát vyjadřuje radost a pozitivitu, ideální pro romantické příspěvky nebo pro vyjádření lásky k životu.


Humorné a vtipné citáty

 1. „I am not a morning person.“
  • Ideální pro příspěvky sdílející vaše ranní rutiny nebo boj s ranním vstáváním.
 2. „Life is short. Smile while you still have teeth.“
  • Tento citát přináší humor a lehkost do každodenních situací.
 1. „The best way to predict the future is to create it.“ – Peter Drucker
  • „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je ji vytvořit.“
 2. „Believe you can and you’re halfway there.“ – Theodore Roosevelt
  • „Věř, že to dokážeš a už jsi v půlce cesty.“
 3. „The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today.“ – Franklin D. Roosevelt
  • „Jediným limitem našeho zítřejšího uskutečnění jsou naše dnešní pochybnosti.“
 4. „It always seems impossible until it’s done.“ – Nelson Mandela
  • „Vždy to vypadá nemožně, dokud to není hotovo.“
 5. „Do what you can, with what you have, where you are.“ – Theodore Roosevelt
  • „Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi.“
 6. „Quality is not an act, it is a habit.“ – Aristotle
  • „Kvalita není čin, je to návyk.“
 7. „The only way to do great work is to love what you do.“ – Steve Jobs
  • „Jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláš.“
 8. „Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.“ – Winston Churchill
  • „Úspěch není konečný, neúspěch není osudový: Jde o odvahu pokračovat, což se počítá.“
 9. „Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.“ – C.S. Lewis
  • „Nesnáze často připravují obyčejné lidi na mimořádný osud.“
 10. „Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.“ – Charles R. Swindoll
  • „Život je 10% to, co se nám stane a 90% to, jak na to reagujeme.“
 11. „The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.“ – Charles Kingsleigh
  • „Jediný způsob, jak dosáhnout nemožného, je věřit, že je to možné.“
 12. „Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.“ – Sam Levenson
  • „Nesleduj hodiny; dělej to, co dělají. Pokračuj.“
 13. „You miss 100% of the shots you don’t take.“ – Wayne Gretzky
  • „Proměňuješ 0% střel, které nevystřelíš.“
 14. „Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.“ – Steve Jobs
  • „Tvůj čas je omezený, neplýtvej jím tím, že žiješ něčí jiný život.“
 15. „I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.“ – Jimmy Dean
  • „Nemohu změnit směr větru, ale mohu nastavit své plachty tak, abych vždy dosáhl svého cíle.“


 1. „Love is not about possession, it’s all about appreciation.“
  • „Láska není o vlastnictví, ale o ocenění.“
 2. „To love and be loved is to feel the sun from both sides.“ – David Viscott
  • „Milovat a být milován znamená cítit slunce z obou stran.“
 3. „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“ – Aristotle
  • „Láska je složena z jedné duše, která obývá dvě těla.“
 4. „The best thing to hold onto in life is each other.“ – Audrey Hepburn
  • „Nejlepší věc, které se můžeme v životě držet, je jeden druhý.“
 5. „Where there is love there is life.“ – Mahatma Gandhi
  • „Kde je láska, tam je život.“
 6. „Love isn’t something you find. Love is something that finds you.“ – Loretta Young
  • „Láska není něco, co najdete. Láska je něco, co najde vás.“
 7. „We love because it’s the only true adventure.“ – Nikki Giovanni
  • „Milujeme, protože je to jediné pravé dobrodružství.“
 8. „Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.“ – Maya Angelou
  • „Láska nepoznává žádné bariéry. Přeskakuje překážky, přelézá ploty, prostupuje zdmi, aby dorazila do svého cíle plná naděje.“
 9. „The greatest happiness you can have is knowing that you do not necessarily require happiness.“ – William Saroyan
  • „Největší štěstí, které můžete mít, je vědomí, že nutně nepotřebujete štěstí.“
 10. „Love is when the other person’s happiness is more important than your own.“ – H. Jackson Brown Jr.
  • „Láska je, když je štěstí druhé osoby důležitější než vaše vlastní.“
 11. „The best proof of love is trust.“ – Joyce Brothers
  • „Nejlepším důkazem lásky je důvěra.“
 12. „Love does not dominate; it cultivates.“ – Johann Wolfgang von Goethe
  • „Láska nedominuje; pěstuje.“
 13. „A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.“ – Max Muller
  • „Květina nemůže kvést bez slunce a člověk nemůže žít bez lásky.“
 14. „Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.“ – Lao Tzu
  • „Být hluboce milován někým vám dává sílu, zatímco hluboce milovat někoho vám dává odvahu.“
 15. „Love is a game that two can play and both win.“ – Eva Gabor
  • „Láska je hra, kterou mohou hrát dva a oba vyhrát.“
 1. „Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon
  • „Život je to, co se děje, když máte jiné plány.“
 2. „It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.“ – Confucius
  • „Nezáleží na tom, jak pomalu jdete, dokud se nezastavíte.“
 3. „In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.“ – Abraham Lincoln
  • „Nakonec nezáleží na letech ve vašem životě. Záleží na životě ve vašich letech.“
 4. „Life is either a daring adventure or nothing at all.“ – Helen Keller
  • „Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.“
 5. „The purpose of our lives is to be happy.“ – Dalai Lama
  • „Účelem našeho života je být šťastný.“
 6. „Life is really simple, but we insist on making it complicated.“ – Confucius
  • „Život je opravdu jednoduchý, ale my trváme na tom, abychom ho komplikovali.“
 7. „Turn your wounds into wisdom.“ – Oprah Winfrey
  • „Proměňte své rány v moudrost.“
 8. „The only impossible journey is the one you never begin.“ – Tony Robbins
  • „Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy nezačnete.“
 9. „Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.“ – Helen Keller
  • „Život je sled lekcí, které musí být prožity, aby byly pochopeny.“
 10. „Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.“
  • „Život není měřen počtem nádechů, které uděláme, ale okamžiky, které nám vezmou dech.“
 11. „Not how long, but how well you have lived is the main thing.“ – Seneca
  • „Ne jak dlouho, ale jak dobře jste žili, je to hlavní.“
 12. „Life is short, and it is up to you to make it sweet.“ – Sarah Louise Delany
  • „Život je krátký a je na vás, abyste ho udělali sladkým.“
 13. „Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air.“ – Ralph Waldo Emerson
  • „Žijte na slunci, plavte v moři, pijte divoký vzduch.“
 14. „The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.“ – Oprah Winfrey
  • „Největší dobrodružství, které můžete podniknout, je žít život svých snů.“
 15. „Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations.“ – Oliver Goldsmith
  • „Život je cesta, kterou musíte projít, ať už jsou cesty a ubytování jakkoli špatné.“


Zdroje článku:

Famous quotes in English | EF Global Site (English) [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-quotes/famous/

The 50 most famous quotes of all time [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://wavebox.io/knowhow/the-50-most-famous-quotes-of-all-time/