50 nejlepších anglických citátů k zamyšlení

V tomto článku si představíme 50 nejlepších anglických citátů, které byly pečlivě vybrány, aby odrážely hluboké myšlenky a poskytly cenné lekce pro každodenní život. Od slavných spisovatelů jako je William Shakespeare, přes filozofy jako Aristoteles, až po moderní ikony jako Steve Jobs, každý citát v sobě nese jedinečný pohled a nabízí jedinečný vhled do různých aspektů našeho existence.

Anglické citáty k zamyšlení

1. „Be the change that you wish to see in the world.“ – Mahatma Gandhi

Tento citát od Mahatmy Gandhího vyzývá k osobní odpovědnosti a iniciativě. Gandhi zdůrazňuje, že skutečná změna začíná s námi samotnými; pokud si přejeme vidět změnu ve světě, měli bychom být první, kdo tuto změnu v sobě provede.

2. „The only way to do great work is to love what you do.“ – Steve Jobs

Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, poukazuje na význam vášně a nadšení pro naši práci. Citát naznačuje, že pro dosažení významných úspěchů je klíčové mít práci, která nás naplňuje a baví.

3. „In the end, we only regret the chances we didn’t take.“ – Lewis Carroll

Tento citát Lewise Carrolla, autora „Alenky v říši divů“, připomíná důležitost riskování a využívání příležitostí. Carroll naznačuje, že naše největší lítosti často pramení z nevyužitých příležitostí, nikoliv z neúspěchů.4. „Life is what happens when you’re busy making other plans.“ – John Lennon

John Lennon, člen legendární skupiny The Beatles, tímto citátem připomíná, že život se odehrává zde a teď. Často se zaměřujeme na plánování a snění o budoucnosti, zatímco opomíjíme okamžiky a zážitky, které se dějí přímo před námi.

5. „The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.“ – Edmund Burke

Tento hluboký citát od Edmunda Burke, britského filozofa a státníka, poukazuje na důležitost aktivního postoji proti nespravedlnosti a zlu. Burke zdůrazňuje, že nečinnost dobrých lidí může vést k vítězství zla.

Anglický CitátČeský překlad
„Be yourself; everyone else is already taken.“ – Oscar Wilde„Buď sám sebou; ostatní už jsou obsazeni.“
„Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.“ – Albert Einstein„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost; a co se týče vesmíru, nejsem si jistý.“
„So many books, so little time.“ – Frank Zappa„Tolik knih, tak málo času.“
„A room without books is like a body without a soul.“ – Marcus Tullius Cicero„Místnost bez knih je jako tělo bez duše.““ – Marcus Tullius Cicero“
„You only live once, but if you do it right, once is enough.“ – Mae West„Žiješ jen jednou, ale pokud to děláš správně, jednou je dost.“
„Be the change that you wish to see in the world.“ – Mahatma Gandhi„Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět.“
„In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.“ – Robert Frost„Třemi slovy mohu shrnout vše, co jsem se naučil o životě: pokračuje dál.“
„If you tell the truth, you don’t have to remember anything.“ – Mark Twain„Pokud říkáš pravdu, nemusíš si nic pamatovat.“
„Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.“ – Oscar Wilde„Vždy odpouštěj svým nepřátelům; nic je neštve víc.“
„To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.“ – Oscar Wilde„Žít je nejvzácnější věc na světě. Většina lidí jen existuje, to je vše.“
„Without music, life would be a mistake.“ – Friedrich Nietzsche„Bez hudby by byl život omyl.“
„We accept the love we think we deserve.“ – Stephen Chbosky„Přijímáme lásku, o které si myslíme, že si ji zasloužíme.“
„It is never too late to be what you might have been.“ – George Eliot„Nikdy není příliš pozdě být tím, kým jsi mohl být.“
„Everything you can imagine is real.“ – Pablo Picasso„Vše, co si dokážeš představit, je skutečné.“
„I am enough of an artist to draw freely upon my imagination.“ – Albert Einstein„Jsem dostatečně umělec na to, abych volně čerpal ze své fantazie.“
„Do what you can, with what you have, where you are.“ – Theodore Roosevelt„Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi.““ – Theodore Roosevelt“
„The best way to predict your future is to create it.“ – Abraham Lincoln„Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je ji vytvořit.“
„The only real valuable thing is intuition.“ – Albert Einstein„Jediná opravdu cenná věc je intuice.“
„A friend is someone who knows all about you and still loves you.“ – Elbert Hubbard„Přítel je někdo, kdo o tobě ví vše a přesto tě má rád.“
„To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.“ – Ralph Waldo Emerson„Být sám sebou v světě, který se neustále snaží udělat z tebe něco jiného, je největším úspěchem.“


Anglický citátČeský překlad
„What we think, we become.“ – Buddha„Čím myslíme, tím se stáváme.“
„Turn your wounds into wisdom.“ – Oprah Winfrey„Proměň své rány v moudrost.“
„The only thing we have to fear is fear itself.“ – Franklin D. Roosevelt„Jediné, čeho se musíme bát, je samotný strach.“
„Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.“ – Buddha„Nezabývej se minulostí, nesnívej o budoucnosti, soustřeď svou mysl na současný okamžik.“
„Imagination is more important than knowledge.“ – Albert Einstein„Představivost je důležitější než znalost.“
„Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.“ – Dalai Lama„Štěstí není něco hotového. Pochází z vašich vlastních činů.“
„The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.“ – Eleanor Roosevelt„Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů.“
„The best revenge is massive success.“ – Frank Sinatra„Nejlepší pomsta je obrovský úspěch.“
„It does not do to dwell on dreams and forget to live.“ – J.K. Rowling„Není dobré zabývat se sny a zapomínat žít.“
„Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.“ – Charles R. Swindoll„Život je 10% to, co se nám stane, a 90% to, jak na to reagujeme.“
„Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.“ – Winston S. Churchill„Úspěch není konečný, neúspěch není osudný: Jde o odvahu pokračovat, která se počítá.“
„Believe you can and you’re halfway there.“ – Theodore Roosevelt„Věř, že to dokážeš, a jsi už napůl tam.“
„Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear.“ – George Addair„Vše, po čem jste kdy toužili, je na druhé straně strachu.“
„To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.“ – Eleanor Roosevelt„Chceš-li ovládat sebe, použij hlavu; chceš-li ovládat ostatní, použij srdce.“
„Change your thoughts and you change your world.“ – Norman Vincent Peale„Změň své myšlenky a změníš svůj svět.“
„It is during our darkest moments that we must focus to see the light.“ – Aristotle„Je to během našich nejtemnějších okamžiků, kdy se musíme soustředit, abychom viděli světlo.“
„Try to be a rainbow in someone’s cloud.“ – Maya Angelou„Snaž se být duhou v něčím mraku.“
„The only impossible journey is the one you never begin.“ – Tony Robbins„Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy nezačnete.“
„Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.“ – Sam Levenson„Nesleduj hodiny; dělej to, co dělají. Pokračuj.“

Jazyky online zdarma

Zdroje článku:

200+ Motivational Quotes To Inspire You in 2024 [online]. [cit. 25. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.shopify.com/blog/motivational-quotes

55 Positive Thinking Quotes To Make Your Day Brighter [online]. [cit. 25. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.southernliving.com/positive-thinking-quotes-7255842

Thinking Quotes (2645 quotes) [online]. [cit. 25. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.goodreads.com/quotes/tag/thinking